x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Tutkintoasetuksen mukaan tieteellisen jatkokoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että jatkokoulutuksen suorittanut on

1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;

2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;

4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;

5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Sisältö

FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO

Pääaine infomaatiotutkimus ja interaktiivinen media

1. Tutkimustyötä tukevat tohtoriopinnot 40 op
Opinnot koostuvat tutkimustyön menetelmällisistä perusteista, pääainetta ja omaa tutkimusalaa syventävistä opinnoista sekä muista sovittavista opinnoista.

Kokonaisuuden tulee sisältää tutkimusetiikan opintoja.

Opintoihin voidaan sisällyttää pääaineen aineopintoja, muita aineopintoja, sivuaineen tutkielma ja sivuaineen muut syventävät opinnot sekä maisterin tutkinnon vähimmäislaajuuden ylittäviä tutkimustyötä tukevia opintoja, tutkijakouluissa ja ulkomailla suoritettuja opintoja, artikkeleita ja muita julkaisuja, konferensseissa pidettyjä esitelmiä ja muuta tieteellistä toimintaa. Tutkimustyötä tukevat opinnot on kuvattu alla.

a) Perustutkintoa syventävät opintojaksot
Tutkimustyön ohjaaja ja opiskelija suunnittelevat opiskelijakohtaisesti tämän kokonaisuuden.

Kokonaisuus sisältää lisäksi opintoja pääaineen keskeisissä kysymyksissä sekä erikseen sovittavia tutkintokokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisesti valittuja aine- tai syventäviä opintoja tai tohtorikoulutuskursseja pääaineessa tai muussa aineessa. Kokonaisuuteen voidaan sisällyttää myös yliopistopedagogiikan jaksoja.

b) Tutkimuksen aihepiiriin perehdyttävät opinnot
Opintojakson sisällöstä ja suoritustavasta sovittava erikseen tutkimustyön ohjaajan kanssa.

c) Pääaineen tutkijaseminaari
Seminaarin tavoitteena on ohjata opiskelijaa tieteelliseen tutkimustyöhön ja tutkimusraporttien kirjoittamiseen. Opintojakso voidaan suorittaa myös muulla tutkimustyön ohjaajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla siten, että seminaarin opetustavoitteet saavutetaan.

Tohtoriohjelma voi antaa yksityiskohtaisempia ohjeita näiden opintojen laajuudesta, sisällöstä ja suoritustavoista.

2. Väitöskirja (ohjeellinen laajuus 200 op)
Väitöskirjasta on erilliset ohjeet.


FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO

Välitutkintona voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon. Lisensiaatin tutkintoa varten tulee suorittaa

1. Tutkimustyötä tukevat tohtoriopinnot 40 op
ks. yllä ja

2. Lisensiaatintutkimus (ohjeellinen laajuus 90 op)

Lisensiaatintutkimus voidaan korvata myös sellaisella filosofian tohtorin tutkintoa varten laaditun väitöskirjan käsikirjoituksella, jolle tieteenalayksikön johtokunta on myöntänyt julkaisuluvan.

Lisensiaatintutkimuksesta on erilliset ohjeet.


avaa kaikki

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma

Tutkimustyötä tukevat tohtoriopinnot 40 op
Opinnoista sovitaan ohjaajan kanssa opinto-ja ohjaussuunnitelmassa
DPII2 Jatkokoulutusseminaari, 1–10 op
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
Väitöskirja 200 op
DPIIDOC Väitöskirja, 200 op
Informaatiotieteiden yksikkö