x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityön maisteriopinnot, Pori

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee laaja-alaisesti sosiaalityötä koskevia teoreettisia, kriittisiä ja toimintakäytäntöjä kehittäviä näkökulmia ja osaa hyödyntää niitä niin tutkimuksellisesti kuin ammatillisestikin. Opiskelija kykenee viemään itsenäisesti läpi tutkimusprosessin, jossa hän soveltaa teoreettista ja metodista tietämystään ja osoittaa kykyään analyyttiseen ajatteluun. Käytännössä tapahtuvan harjoittelun kautta opiskelijalla on valmiudet toimia sosiaalityön vaativassa asiakastyössä, hallinnollisissa-, suunnittelu- tai kehittämistehtävissä. Hän kykenee perusteltuun ajatteluun ja hän osaa toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa työryhmissä sosiaalityön asiantuntijana.

Sisältö

Sosiaalityön maisteriopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

1. Sosiaalityön syventävät opinnot (100 op). Opinnoissa syvennetään sosiaalityötä ja sen toimintakäytäntöjä koskevaa teoreettista, ammatillista ja tutkimuksellista osaamista. Opiskelijat suorittavat kolmen kuukauden harjoittelun sosiaalityön kehittämistyön alueella.

2. Valinnaiset opinnot (20 op). Opinnot koostuvat opiskelijan vapaasti valitsemista opinnoista.


avaa kaikki

Sosiaalityön maisteriopinnot, Pori

Sosiaalityön syventävät opinnot 100 op
STPS1 Sosiaalityön teoriat ja tutkimus 15 op
STPS1A Sosiaalityön teoriahistoria, 5 op (1.slk)
STPS1B Sosiaalityön ajankohtainen tutkimus 10 op
Suoritettava STPS1B3 ja yksi seuraavista kohdista STPS1B1, STPS1B2, STPS1B4
STPS2 Kehittämisen käytäntö 20 op
Suoritettava STPS2A ja STPS2B
STPS2B Kehittämistyön harjoittelu, 15 op (1.slk / 1.klk)
STPS3 Tutkielmaopinnot 65 op
STPS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat 5 op
STPS3B suoritetaan osallistumalla SOPM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät opetukseen. Mikäli SOPM5.1 opetusta ei järjestetä, opiskelija valitsee yhden jakson STPS3B1-STPS3B4
STPS3B1 Arviointitutkimus, 5 op (1.klk)
STPS3B2 Konkreettinen sosiaalitutkimus, 5 op (1.klk)
STPS3B4 Havainnot ja kokemukset, 5 op (1.klk)
STPS3C Tutkielmaseminaari, 15 op (2.slk)
STPS3D Pro gradu -tutkielma, 40 op (2.klk)
STPS4 Sosiaalityön maisteriopintojen valinnaiset opinnot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
STPS4 Kvantitatiivisten menetelmien jatkokurssi, 3 op (1.slk / 2.slk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö