x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityön kandidaattiohjelma, Pori

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija hallitsee oppialan teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset perusteet. Teoreettisesti opiskelija hallitsee oppialan peruskäsitteet ja lähtökohdat, keskeiset sosiaaliset ongelmat ja sosiaalityön orientaatiot. Ammatillisesti opiskelija tuntee sosiaalityön toimintatavat, eettiset lähtökohdat, toimintakentän, palvelujärjestelmän sekä sosiaalityötä ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja hallinnolliset periaatteet. Tämän lisäksi hän saa sosiaalityön asiakastyön perusvalmiudet opetuksessa tapahtuvan oppimisen kautta. Tutkimuksellisesti opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja kirjoittamisen perustaidot ja on omaksunut analyyttisen suhteen sosiaaliseen todellisuuteen.

Sisältö

Sosiaalityön kandidaattiohjelma koostuu seuraavista opinnoista:
1. Sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (55 op). Perus- ja aineopinnoissa perehdytään sosiaalityön teoriaan, eettiseen perustaan, ammatillisiin käytäntöihin ja menetelmiin, erilaisten palvelu- ja auttamisjärjestelmien toimintaan sekä opiskellaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen teon taitoja sosiaalityön näkökulmasta. Opintoihin sisältyy sosiaalityön asiakastyössä suoritettava käytännön opetuksen jakso.

2. Valinnaiset opinnot. Valinnaiset opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä, joista oman tutkinto-ohjelman opintoja voi olla korkeintaan 20 opintopistettä.

3. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot (20 op)

4. Opiskelutaidot (5 op)

5. Kieli- ja viestintäopinnot (15 op)


avaa kaikki

Sosiaalityön kandidaattiohjelma, Pori

Sosiaalityön aineopinnot 55 op
STPA1 Sosiaalityön oikeudelliset ja hallinnolliset perusteet 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
STPA1A Sosiaalioikeus, 5 op (2.slk / 2.klk)
STPA2 Elämänkulku ja sosiaalityö, 5 op (2.klk)
STPA3 Sosiaalityön taidot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
STPA3B Käytännön opetus ja ohjaus, 15 op (2.slk / 2.klk)
STPA4 Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
STPA5 Kandidaatintutkielma, 10 op (3.slk / 3.klk)
Sosiaalityön kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot, Pori 60 op
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat valinnaisia opintoja 60 op, joista korkeintaan 20 op voi olla oman tutkinto-ohjelman opintoja. Valinnaisiin opintoihin tulee sisältyä vähintään yksi toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen vähintään 20 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Seuraavat jaksot voivat kuulua valinnaisiin opintoihin.
STPA6 Päihteiden käyttö seurauksineen, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
STPA7 Lapset ja lastensuojelu, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
STPA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
STPA9 Moniammatillisuus, 5 op (3.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö