x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden kandidaattiohjelma

avaa kaikki

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 45 op
Opiskeluvalmiudet 5 op
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk)
JKKYORP1 Orientoivat opinnot, 2 op (1.slk)
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot 25 op
Opiskelijan on suoritettava vähintään kuusi opintojaksoa, joista viisi muodostaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot ja kuudes yhdessä opintosuuntaan suuntaavien opintojen ja kandidaatin tutkielman lisäksi tutkinto-ohjelman aineopinnot.
KATVAP11 Business Ethics, 5 ECTS (1.slk)
KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op (1.slk)
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op (1.slk)
KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi, 5 op (1.slk)
KATRAP11 Rahoituksen perusteet, 5 op (1.slk)
JKKYSTP11 Strategian perusteet, 5 op (1.slk)
KATTAP11 Taloustieteen perusteet, 5 op (1.slk)
JKKYVP11 Työhyvinvoinnin perusteet, 5 op (1.slk)
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet, 5 op (1.slk)
Harjoittelu 0–5 op
KATHAR10 Harjoittelu, 5 op
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman menetelmäopinnot 10–25 op
Opiskelija suorittaa vähintään yhden opintosuunnan määrittelemät menetelmäopinnot.
Tieteentekemisen valmiudet 10 op
Tämä moduuli on pakollinen kaikille muille, paitsi taloustieteen tai yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuuntaan tähtääville.
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta, 5 op (2.slk / 2.klk)
HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin, 5 op (2.slk / 2.klk)
Laskennalliset valmiudet 5–15 op
Laskentatoimen tai kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan opintosuuntiin tähtäävät opiskelijat suorittavat opintojaksot KATTAA01 sekä MTTTP1. Taloustieteeseen suuntaavat opiskelijat suorittavat kaikki kolme opintojaksoa (KATTAA01 ja MTTTP1-2). Yrityksen johtamiseen tai vastuulliseen liiketoimintaan tähtäävät opiskelijat suorittavat vain opintojakson MTTTP1. Markkinoinnin opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat tilastotieteen opintojaksot MTTTP1-2. Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuuntaan tähtääviltä opiskelijoilta ei vaadita tämän opintokokonaisuuden suorittamista.
KATTAA01 Taloustieteen matematiikka I, 5 op (1.klk)
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op (1.slk / 2.slk)
MTTTP2 Tilastollisen päättelyn perusteet 1, 5 op (1.slk / 2.slk)
Oikeudelliset metodiopinnot 5–10 op
Yritysjuridiikkaan erikoistuvan opiskelijan tulee suorittaa molemmat opintojaksot (10 op). Vero-oikeuteen erikoistuvan opiskelijan tulee suorittaa opintojakso Oikeudellisen tutkimuksen perusteet.
Kauppatieteiden aineopinnot 35–100 op
Suoritettava 35–75 opintopistettä
Kansainväliseen vakuutustoimintaan ja riskienhallintaan suuntaavat opinnot 45 op
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot (45 op).
Riskit ja riskien hallinta 25 op
KATVRA12 Riskienhallinta, 5 op (1.klk)
KATVRA13 Sosiaalisten riskien hallinta, 5 op (1.klk)
KATVRA14 Liikeriskit, 5 op (2.klk)
KATVRA15 Riskienhallinta- ja vakuutuscaset, 5 op (3.slk)
Vakuutusjärjestelmät 20 op
KATVRA21 Johdatus vakuutusjärjestelmiin, 5 op (2.slk)
KATVRA22 Henkilöriskien vakuuttaminen, 5 op (2.klk)
KATVRA23 Vahinkoriskit, 5 op (2.slk)
KATVRA24 Finanssilaitosten sijoitustoiminta, 5 op (2.slk)
Markkinointiin suuntaavat opinnot 25 op
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot (25 op).
Asiakaslähtöinen markkinointi 25 op
KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi, 5 op (1.slk)
KATMAA12 Marketing Communications, 5 ECTS (1.klk)
KATMAA13 Service Marketing, 5 ECTS (2.slk)
KATMAA14 Kuluttajakäyttäytyminen, 5 op (2.slk)
KATMAA15 Markkinoinnin johtaminen, 5 op (2.klk)
Taloustieteeseen suuntaavat opinnot 50–85 op
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kokonaisuudet Taloustieteen teoriaopinnot sekä Johdatus empiiriseen taloustieteeseen (yhteensä 45 op). Tämän lisäksi vaaditaan vähintään 1 opintojakso (5 op) Taloustieteen erikoisaloja -opinnoista.
Taloustieteen teoriaopinnot 25 op
KATTAP11 Taloustieteen perusteet, 5 op (1.slk)
KATTAA12 Mikrotalousteoria I, 10 op (2.slk)
KATTAA13 Makrotalousteoria I, 10 op (2.klk)
Johdatus empiiriseen taloustieteeseen 20 op
MTTTP3 Tilastollisen päättelyn perusteet 2, 5 op (1.klk / 2.klk)
MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet, 5 op (1.klk / 2.klk)
MTTTA13 Empiirinen projekti, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA21 Ekonometria I, 5 op (2.slk / 3.slk)
Taloustieteen erikoisaloja 5–45 op
Vaadittu taloustieteen erikoisalojen opintojakso 5 op voi sisältyä myös Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuuteen.
KATTAA31 Julkistalous I, 5 op (2.slk / 3.slk)
KATTAA32 Työn taloustiede I, 5 op (2.slk / 3.slk)
KATTAA33 Talouspolitiikka, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA34 Kehitystalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA35 Kansainvälinen talous, 5 op (2.slk / 3.slk)
KATTAA36 Ympäristötalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA37 Rahatalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA38 Paikallinen julkistalous, 5 op (2.klk / 3.klk)
KATTAA39 EU Public Finance, 5 ECTS (2.klk / 3.klk)
Vastuulliseen liiketoimintaan suuntaavat opinnot 15 op
Opintosuuntaan tähtäävän on suoritettava Vastuullisen liiketoiminnan moduulin (15 op) lisäksi kurssit KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet sekä KATVRA12 Riskienhallinta ja yksi kokonainen muu kauppatieteiden kandidaatintutkinnon suuntaava moduuli.
Yrityksen johtamiseen suuntaavat opinnot 25 op
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot (25 op).
KATJOA10 Yrityksen johtamiseen suuntaavat opinnot 25 op
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet, 5 op (1.slk)
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen, 5 op (1.klk)
KATJOA13 Esimiestyö, 5 op (2.slk)
KATJOA14 Johtaminen ja organisaatiot I (kirjallisuus), 5 op (1.klk / 2.slk)
Yrityksen laskentatoimeen suuntaavat opinnot 50 op
Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot (50 op) Johdon laskentatoimen sekä Tilinpäätösraportoinnin moduuleista. Rahoituksen moduulin opintojaksot ovat vapaavalintaisia, mutta suositeltavia.
Johdon laskentatoimi 25 op
KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op (1.slk)
KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi, 10 op (1.klk)
KATLAA13 Laskentatoimi ja talousjohtaminen, 5 op (2.klk)
KATLAA14 Tiedon tuottamisen perusteet, 5 op (3.slk)
Rahoitus 5–15 op
Suoritettava 0–15 opintopistettä
KATRAP11 Rahoituksen perusteet, 5 op (2.slk)
KATRAA12 Rahoituksen jatkokurssi, 5 op (2.klk)
Yritysjuridiikkaan ja vero-oikeuteen suuntavat opinnot 55–65 op
Opintosuuntaan tähtäävän on suoritettava Oikeustieteiden yhteiset opinnot -moduuli ja Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö -moduuli sekä valitsemansa erikoistumisalan opinnot (vähintään 15 op laajuisena).
Oikeustieteiden yhteiset opinnot 20 op
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op (1.slk)
KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet, 5 op (1.slk)
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet, 5 op (1.slk)
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet, 5 op (1.slk)
Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö 20 op
KATYVA21 Sopimusoikeus, 5 op (1.klk)
KATYVA22 Henkilöverotus, 5 op (2.slk)
KATYVA23 Yhtiöoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA24 Yritysverotus, 5 op (2.slk)
Yritysjuridiikan erikoistumisopinnot 25–45 op
Yritysjuridiikkaan erikoistuvat opiskelijat suorittavat vähintään 15 op. Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta on kaikille pakollinen. Markkinaoikeuden opintoihin kuuluvat Markkina- ja immateriaalioikeus sekä Kilpailuoikeus. Pankkioikeuden opintoihin kuuluvat Pankkioikeus ja Rahoitusoikeus. Sopimus- ja työoikeuden opintoihin kuuluvat Liikesopimukset ja yrityksen asiakirjat, Työ- ja virkamiesoikeus, International Business Law ja Yrityksen ulkomaankauppa- ja kuljetusoikeus.
KATYVA32 Markkina- ja immateriaalioikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA33 Kilpailuoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA38 International Business Law, 5 op (2.klk)
Vero-oikeuden erikoistumisopinnot 25 op
Vero-oikeuteen erikoistuvat opiskelijat suorittavat vähintään 15 op.
KATYVA41 Arvonlisäverotus, 5 op (2.slk)
KATYVA43 Kansainvälinen verotus, 5 op (2.klk)
KATYVA45 Vero-oikeuden case-kurssi, 5 op (3.klk)
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot 50–80 op
Suoritettava 50–80 opintopistettä
Johtamiskorkeakoulu