x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

• Sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
• Vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
• Työelämän edellyttämät tietotekniikan perustaidot, tiedonhankintataidot sekä kyky arvioida tietoa kriittisesti
• työelämän kannalta olennaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot
• oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteiden tuntemus sekä edellytykset oman alan kehityksen seuraamiseen
• valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
• taito soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä

HuK-tutkinnon suorittaneella on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen:
Opiskelija osaa
• kommunikoida sujuvasti saksaksi ja suomeksi erityyppisissä puhetilanteissa
• tuottaa tieteen ja työelämän keskeisiä tekstejä
• argumentoida systemaattisesti ja arvioida toisten suullisia ja kirjallisia tekstejä
• soveltaa omaksumaansa tietoa toisten kulttuurien konventioista omassa suullisessa ja kirjallisessa tuotannossaan

Sisältöosaaminen:
Opiskelija
• hallitsee saksan kielen keskeiset rakenteet ja keskeisen sanaston
• pystyy analysoimaan ja selittämään saksan kielen rakenteita sekä vertaamaan niitä vastaaviin suomen kielen rakenteisiin
• tuntee saksankielisten maiden kulttuurien erikoispiirteet ja niiden historian
• hallitsee kieli- ja kirjallisuustieteen tai käännöstieteen keskeiset käsitteet ja tutkimusmenetelmät sekä osaa soveltaa niitä opinnäytetyössään

Lisäksi tutkinto-ohjelmasta valmistuneella kääntämisen ja tulkkauksen moduulin sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet ja kääntäjän suomen opinnot suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat viestinnälliset ja sisällölliset taidot:
• tuntee ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
• osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä saksasta suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta saksaksi
• pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja saksasta suomeksi ja suomesta saksaksi arkipäiväisissä tilanteissa
• tuntee terminologian perusperiaatteita ja ymmärtää niiden yhteyden kääntämisessä
• osaa tuottaa tilanteeseen sopivaa ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä
• tuntee käännös- ja tulkkaustutkimuksen perusteet


avaa kaikki

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö