x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2012 - 2015

Osaamistavoitteet

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa valmistuttuaan soveltaa kriittisesti ja tutkimustietoon perustuen hyvinvointipalvelujen kehittämisen menetelmiä, teorioita ja niiden käyttöä yhteistyössä alan tehtävissä toimivien kanssa sekä osaa eritellä ja kyseenalaistaa olemassa olevia käytäntöjä myös eettiseltä kannalta. Opiskelija osaa myös kertoa suullisesti ja kirjallisesti alan kehittämisen haasteista ja ratkaisuista erilaisille yleisöille. Opiskelija pystyy hankkimaan ja analysoimaan tietoa itsenäisesti sekä osaa ilmaista tätä tietoa sujuvasti ja selkeästi. Opiskelija osaa toteuttaa tutkimuksen itsenäisesti sekä pystyy syventämään tutkimusmenetelmällistä osaamistaan. Tekemällä hyvinvointipalveluja koskevan pro gradu -tutkielman opiskelija saa taidot, joita tarvitaan tutkimusprosessin itsenäisessä toteutuksessa. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää hyvinvointipalvelujen järjestämisen kysymyksiä monitieteisesti, laaja-alaisesti ja työelämälähtöisesti. Opiskelijalla on valmius toimia erilaisissa hyvinvointialan asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Sisältö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman opinnot koostuvat kehittämisen käytännön opinnoista (harjoittelu) (20 op), tutkimusmenetelmäopinnoista (10 op), tutkielmaopinnoista (55 op) ja valinnaisista opinnoista (35 op). Maisteriopinnot suoritetaan kandidaattiopintojen tai vastaavien opintojen jälkeen siten, että mahdolliset täydentävät opinnot suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. Opinnoissa perehdytään hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja syvennetään tähän liittyvää teoreettista, käytännöllistä ja tutkimuksellista osaamista. Opinnoissa korostuu työelämälähtöisyys. Ohjelman valinnaiset opinnot, sisältäen alaan liittyviä teemoja, tukevat tutkielman tekemistä ja opiskelijan tavoittelemaa alan erityisasiantuntijuutta. Tutkimusmenetelmäopinnoissa opiskelija syventää yhteiskuntatieteellisten tutkimusmenetelmien hallintaa ja käyttötaitoa sekä ymmärtää erilaisten tutkimusorientaatioiden teoreettis-metodologiset lähtökohdat. Tutkielmaopinnoissa opiskelija perehtyy pro gradu -tutkielman työstämisen vaiheisiin.

Opintojen alussa jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka koskee opintojen etenemistä, opiskelijan omia kiinnostusalueita, erityisiä kehittämistarpeita ja opiskelijalle soveltuvia oppimistapoja. Opintosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään opintojen kuluessa. Maisteriohjelmasta valmistutaan yhteiskuntatieteiden maisteriksi (YTM), joka tuottaa yleisen kelpoisuuden jatko-opintoihin.


avaa kaikki

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma 2012 - 2015

Valinnaiset opinnot 35 op
Sovitaan vastuuopettajan kanssa HOPS:ssa. Suoritettava 35 op. Seuraavat jaksot voivat kuulua valinnaisiin opintoihin.
SOPM1 Orientoiva tutkielmaseminaari, 5 op (1.slk)
SOPM7 Kvantitatiivisten menetelmien jatkokurssi, 3 op (1.slk / 2.slk)
SOP6.1.2 Evaluaatio, 5 op (1.slk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö