x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet tarkastella ja eritellä yhteiskuntaa. Opiskelija tuntee sosiaalitieteiden ajattelun ja tutkimuksen historiaa ja tärkeimpiä nykysuuntauksia. Hän tunnistaa ja osaa kuvata keskeisiä sosiaalitieteellisiä käsitteitä ja teoreettisia lähestymistapoja. Opiskelijalla on yleiskuva sosiaalitieteiden yhteiskunnallisesta merkityksestä ja tehtävästä. Opiskelijalla on tutkimuksen tekemisen perusvalmiudet. Hän osaa jäsentää ja arvioida sosiaalitieteellistä keskustelua kriittisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Hän osaa tunnistaa ja muotoilla tutkimuskysymyksiä sekä hakea kirjallista ja empiiristä tietoa. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ohjatusti tutkielman, jossa hän käyttää sosiaalitieteellisiä tutkimusmenetelmiä, soveltaa sosiaalitieteiden teoreettisia näkökulmia sekä tekee tuloksia koskevia päätelmiä. Opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä. Hän hallitsee tieteelliset opintokäytännöt ja osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijalla on edellytykset aloittaa maisteriopinnot ja kehittyä valitsemansa tieteenalan asiantuntijaksi.


avaa kaikki

Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot
Pakolliset opintojaksot vaihtelevat opiskelijan tutkinto-ohjelman mukaan. Tarkemmat tiedot kunkin tutkinto-ohjelman pakollisista opintojaksoista löydät tutkinto-ohjelman kuvaustekstistä sekä opintokokonaisuuden kuvaustekstistä sähköisestä opinto-oppaasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, YTK ja PsK, kieli- ja viestintäopinnot
Suoritetaan allaolevat opintojaksot ja yksi valinnainen opintojakso. Vieras kieli voi olla muukin kuin englanti.
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin, 5 op (1.slk)
YKYY2 Yhteiskunnan mittaaminen, 5 op (1.slk)
SOS4 Sosiaalitieteiden alat I 10 op
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat kaksi opintojaksoa (SOS4.1-SOS4.6). Sosiaalitieteiden perusopintoja valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat valitsevat 3-4 opintojaksoa.
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka, 5 op
SOS4.2 Sosiaalipsykologia, 5 op
SOS4.3 Sosiologia, 5 op
SOS4.4 Sukupuolentutkimus, 5 op
SOS4.6 Musiikintutkimus, 5 op
Sosiaalitieteiden aineopinnot 50 op
Suoritettava 50 opintopistettä
Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 65 op
Valinnaisiin opintoihin sisältyy vähintään yksi toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, laajuudeltaan vähintään 20 opintopistettä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö