x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tunnistaa filosofian osa-alueet ja tuntee niille ominaiset filosofiset ongelmat sekä niiden historiallisen taustan. Hän ymmärtää, miten filosofiset ongelmat yhtäältä eroavat muiden tieteenalojen tutkimusongelmista ja toisaalta kytkeytyvät niihin. Hän tuntee filosofian eri osa-alueiden keskeisiä käsitteitä, suuntauksia ja niiden edustajia. Opiskelija on harjaantunut loogisen päättelyn taidoissa, tunnistaa ja osaa analysoida argumentteja erilaisissa kirjoituksissa sekä esittää omia argumenttejaan. Hän osaa kirjoittaa käsittelytavaltaan filosofisen esityksen ja osallistua filosofiseen keskusteluun. Hän on valintansa mukaan perehtynyt myös jonkin verran toisen tieteenalan tai toisten tieteenalojen keskeisiin kysymyksiin, käsitteisiin ja sisältöihin. Hän hallitsee tietotekniset taidot, hänellä on opintojensa ja tulevien tehtäviensä kannalta riittävät kieli- ja viestintätaidot, ja hän tunnistaa eri yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden peruskäsitteitä ja keskeisiä ongelmia.

Sisältö

Kandidaatin tutkintoon sisältyvät filosofian opinnot antavat opiskelijalle yleiskuvan filosofisen ajattelun, sekä sen teoreettisten että käytännöllisten pääalueiden, luonteesta ja historiallisesta kehityksestä. Ne tutustuttavat filosofian keskeisimpien osa-alueiden peruskäsitteisiin ja näkemyksiin. Opiskelijan on suotavaa valita mielekäs ja riittävän laaja sivuaineopintojen kokonaisuus, joka yhtäältä tukee opiskelijan filosofista suuntautumista ja toisaalta antaa sellaista laaja-alaista osaamista, joka auttaa sijoittumista työelämään maisteriopintojen jälkeen. Kandidaattitutkielman ja proseminaarin tavoitteena on perehdyttää opiskelija maisteriopinnoissa vaadittaviin opiskelutaitoihin. Tutkintoon sisältyvät kieli- ja viestintäopinnot, urataitojen ja tietotekniikan opiskelua, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot sekä filosofian opiskelijan oman valinnan mukaan toisen tieteenalan tai toisten tieteenalojen opintoja.


avaa kaikki

Filosofian kandidaattiohjelma

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot
Pakolliset opintojaksot vaihtelevat opiskelijan tutkinto-ohjelman mukaan. Tarkemmat tiedot kunkin tutkinto-ohjelman pakollisista opintojaksoista löydät tutkinto-ohjelman kuvaustekstistä sekä opintokokonaisuuden kuvaustekstistä sähköisestä opinto-oppaasta.
YKYY2 Yhteiskunnan mittaaminen, 5 op (1.slk)
YKYY3 Toiminta, tulkinta ja tieto, 5 op (1.slk / 1.klk)
YKYY5 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 5 op (1.slk / 1.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, HuK, kieli- ja viestintäopinnot
Suoritetaan allaolevat opintojaksot ja yksi valinnainen opintojakso. Vieras kieli voi olla muukin kuin englanti.
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Filosofian perusopinnot 25 op
FILP2 Logiikka, 5 op (1.slk / 1.klk)
FILP3 Argumentaatio ja tieteenfilosofia, 5 op (1.slk / 1.klk)
FILP4 Tieto-oppi ja ontologia, 5 op (1.slk / 1.klk)
YKYY5 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 5 op (1.slk / 1.klk)
Filosofian aineopinnot 50 op
FILA1 Filosofian historia, 5 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
FILA2 1900-luvun filosofia, 5 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
FILA3 Klassikot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk)
FILA4 Tieteenfilosofia ja tutkimusetiikka, 5 op (1.klk / 2.slk / 2.klk / 3.slk)
FILA5 Filosofinen logiikka, 5 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
Valinnaiset aineopinnot 10–35 op
Suoritettava 2 allaolevaa
FILA6 Epistemologia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA7 Metafysiikka ja ontologia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA8 Etiikka, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA9 Yhteiskuntafilosofia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA10 Mielen filosofia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA11 Kulttuuri- ja taiteenfilosofia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILA12 Kielifilosofia, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
FILAPRO Proseminaari, 5 op (2.klk / 3.slk)
Kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 65 op
Valinnaisiin opintoihin sisältyy vähintään yksi toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, laajuudeltaan vähintään 20 opintopistettä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö