x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinto

Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:
• sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
• vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.
• työelämän edellyttämät tietotekniikan perustaidot, tiedonhankintataidot ja sekä kyky arvioida tietoa kriittisesti
• työelämän kannalta olennaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot
• oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteiden tuntemus sekä edellytykset oman alan kehityksen seuraamiseen
• valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
• taito soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä.


Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalaan liittyvät taidot:

Viestintäosaaminen
• osaa kommunikoida ja perustella näkemyksiään erilaisissa ranskan taitoa vaativissa puhetilanteissa
• ymmärtää erilaisia ranskankielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa)
• osaa kirjoittaa asiatekstiä

Sisältöosaaminen
• hallitsee tieteenalansa peruskäsitteet ja osaa analysoida kieltä näiden käsitteiden avulla
• osaa analysoida omaan alaansa liittyviä aiheita ja esittää perusteltuja argumentteja
• pystyy soveltamaan hankkimaansa tietoa akateemisten tekstien tuottamisessa
• osaa vertailla ranskankielistä kulttuuria omaan kulttuuriinsa
• osaa tehdä ohjatusti tieteenalaansa liittyvän tutkielman


avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö