x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

HuK-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:
•sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
•vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
•työelämän edellyttämät tietotekniikan perustaidot, tiedonhankintataidot ja kyky arvioida tietoa kriittisesti
•työelämän kannalta olennaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot
•oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteiden tuntemus sekä edellytykset oman alansa kehityksen seuraamiseen
•valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
•taito soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman suorittaneella on
•hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, johon kuuluu venäjän kielen rakenteiden ja keskeisen sanaston hallinta
•hyvä Venäjän historian ja kulttuurin sekä venäläisen yhteiskunnan instituutioiden tuntemus ja kyky toimia venäläisessä ympäristössä
•erilaisten kieli-, kirjallisuus- ja kulttuurintutkimuksen tai käännöstieteen suuntausten ja tutkimusmetodien tuntemus ja kyky soveltaa niitä tutkimuksen tekemiseen
•tiimityöskentelyn periaatteiden tuntemus ja kyky toimia ryhmässä
•perustaidot itsenäisen tutkimuksen laatimiseen ja riittävän vahva metodinen pohjakoulutus voidakseen valita oman erikoisalansa maisteriopinnoissa

Venäjän kielen ja kulttuurin moduulin suorittanut opiskelija
•tuntee kielitieteen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin
•tuntee kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä tutkimuksessa ja kriittisessä luennassa
•hallitsee venäjänkielisen tieteellisen kirjoittamisen
•tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden historian 1800-luvulta nykypäivään

Venäjän kääntämisen ja tulkkauksen moduulin suorittanut opiskelija
•tuntee ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
•osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä venäjästä suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta venäjäksi
•pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja venäjästä suomeksi ja suomesta venäjäksi arkipäiväisissä tilanteissa
•tuntee terminologian perusperiaatteita ja osaa käyttää niitä käännöstyön tukena
•osaa tuottaa kieliopillisesti virheetöntä ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä


avaa kaikki

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteiset opinnot, HuK 5 op
Suoritettava vähintään yksi opintojakso. Kääntämiseen erikoistuvien suoritettava LTLY03. Kieleen ja kulttuuriin erikoistuvien suoritettava LTLY01 tai KIRP1 tai KIRP2.
Täydentävät opinnot 0–5 op
Täydentävien opintojen suorittaminen on vapaaehtoista.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö