x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:
• omaan maisterikoulutukseen kuuluvien syventävien opintojen sisältöjen hyvä tuntemus.
• valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä itsenäiseen työskentelyyn.
• valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana.
• työelämässä vaadittavat projekti- ja tiimityöskentelytaidot.
• ongelmanratkaisukyky.
Tutkinto-ohjelman omat osaamistavoitteet
Suomen kielen tutkinto-ohjelman maisteriopinnot painottuvat tieteellisen työskentelyn oppimiseen ja antavat valmiudet jatko-opintoihin. Suomen kielen maisteri hallitsee kielen rakenteet ja analyysin niin, että voi itsenäisesti toimia opetus- ja koulutustehtävissä sekä suomen kielen alan asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Maisteriopinnot koostuvat suomen kielen syventävistä opinnoista (80 op) ja muista opinnoista (40 op). Peruskoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi aikova suorittaa maisteriopinnoissa pedagogisten opintojen aineopinnot (35 op) ja hänen on suositeltavaa lisäksi suorittaa Suomi toisena kielenä -opettajan opintoja vähintään 5 op (STOOP1). Aikuiskoulutukseen suuntaava voi koostaa tutkintonsa vapaammin. Esimerkiksi Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus on suositeltava. Opiskelija voi myös halutessaan hankkia opettajan ns. kaksoispätevyyden (luokan- ja aineenopettaja) suorittamalla perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op). Muissa kieliammateissa voi valita mm. tiedottamista ja viestintää tukevia kokonaisuuksia tai erikoistua tutkimukseen.


avaa kaikki

Suomen kielen maisteriopinnot

Suomen kielen syventävät opinnot 80 op
SUOS1 Suomi ja maailman kielet, 10 op (1.klk)
SUOS2 Menetelmäopinnot, 10 op (1.slk)
SUOS3 Erikoistumisopinnot 20 op
Suoritettava yksi 20 op:n kokonaisuus
Tutkielmaopinnot
SUOS4 Seminaari, 5 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
SUOS5 Pro gradu -tutkielma, 35 op (1.klk / 2.slk / 2.klk)
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot
JOVP2 on pakollinen aineenopettajille, JOVPVS8:n suorittamista suositellaan vahvasti. Sijoitetaan kandidaatin tai maisterin tutkintoihin.
Tutkinto-ohjelman valinnaiset opintokokonaisuudet
Erillinen haku. Opintoja ei järjestetä joka lukuvuosi. Kokonaisuuksista voi suorittaa vain toisen. Sisällytetään HuK- tai FM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin.
Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus 25–35 op
Erillinen haku. Opintoja ei järjestetä joka lukuvuosi.
Tiedottamisen ja viestinnän erikoistumiskokonaisuus 25–30 op
Erillinen haku. Opintoja ei järjestetä joka lukuvuosi. Vain suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
SUOTV2 Sähköiset tekstit, 5 op
SUOTV4 Vaihtoehtoisia tiedottamisen ja viestinnän ammattilaisuutta tukevia opintoja 5–10 op
Suoritettava 5-10 op, vaihtoehtoiset jaksot määritellään erikseen muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta
SUOTV5 Työharjoittelu, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö