x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija
• hallitsee syvällisesti jonkin tietojenkäsittelytieteiden suuntauksen,
• tuntee tieteelliseen ajattelutavan ja osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja omalla opintosuunnallaan,
• on motivoitunut jatkuvaan oppimiseen,
• kykenee tieteellisiin jatko-opintoihin,
• osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja toimia kansainvälistyvässä työelämässä
• osaa viestiä ammatillisissa ja tieteellisissä tilanteissa,
• tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään.

Maisterivaiheen opinnot jakautuvat opintosuunnittain, osaamistavoitteet on kuvattu kunkin opintosuunnan kohdalla.

Sisältö

Valittavana kolme opintosuuntaa
1. Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunta
2. Organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuunta
3. Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta (yhteinen informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kanssa)

Edellytykset

Maisteriopintosuuntaus valitaan kandidaatin tutkinnon opintojen aikana. Ohjeet valinnan ilmoittamisesta löytyvät yksikön verkkosivulta.

Kukin opintosuunta edellyttää tietynlaisia opintoja, jotka tulee suorittaa ennen maisteriopintoja tai osana maisteriopintojen valinnaisia opintoja.

Lisätiedot

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta: http://www.uta.fi/sis/tie/ennen_2012_aloittaneille/index.html


avaa kaikki

Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunta (FM)
Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin syventävät opinnot 80 op
Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin syventävät opinnot 40 op
Suoritettava vähintään 40 opintopistettä luettelon opintojaksoista. Katso suositukset opintosuunnan kotisivuilta. Huom. TIETS34 Seminaarin ja TIETS33 Erikseen sovittavan syventävänopintojakson tulee olla opintosuunnan alalta.
TIETS01 Algoritmit, 10 op
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
TIETS04 Hahmontunnistus, 5 op
TIETS05 Kuvanprosessointi, 5 op
TIETS07 Neurolaskenta, 5 op
TIETS34 Seminaari (tko), 5 op
TIETS11 Tiedonlouhinta, 10 op
TIETS06 Logiikkaohjelmointi, 10 op
TIETS09 Programming Contests, 5 ECTS
TIETS12 Tietokonegrafiikka, 10 op
TIETS31 Tietämyksen muodostaminen, 5–10 op
Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunnan valinnaiset opinnot 40 op
Matemaattisten opintojen opintokokonaisuus 20 op
Kandidaatin tutkintoon kuuluvan 25 opintopisteen matemaattisten opintojen lisäksi 20 op matemaattisia opintoja siten, että matemaattisia opintoja on kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa yhteensä vähintään 45 opintopistettä.
Laskentamenetelmien ja ohjelmoinnin opintosuunnan muut valinnaiset opinnot 20 op
Valinnaisia opintoja, voi sisältää oman alan harjoittelua
TIEA0 Harjoittelu, 2–10 op
Organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuunta (FM)
Organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuunnan valinnaiset opinnot 40 op
Valinnaisten opintojen kokonaisuus 25 op
Esimerkiksi talous- tai hallintotieteiden opintokokonaisuus.
Organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuunnan muut valinnaiset opinnot 15 op
Voi sisältää oman alan harjoittelua.
TIEA0 Harjoittelu, 2–10 op
Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta (FM)
Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunnan syventävät opinnot 80 op
Tietokantojen ja tiedonhaun pakolliset syventävät opintojaksot 40 op
Suoritettava alla olevista 40 op. TIETS10 Tekoälyn ohjelmointimenetelmät käy, mikäli harjoitustyö tehdään tiedonhallintaan liittyvästä aiheesta, TIETS36 Tutkimusprojektin ja TIETS34 Seminaarin aiheen on liityttävä opintosuunnan alaan. Graduseminaari on mahdollista suorittaa jatkokoulutusseminaarin yhteydessä, katso tiedot opetusohjelmasta.
Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunnan valinnaiset opinnot 40 op
Tähän osioon voi sisältyä täydentävänä vaadittuja opintoja ja valinnaisia opintoja. Valinnaisiin voi sisältää myös oman alan harjoittelua, josta tulee sopia opintosuunnan vastuuhenkilön kanssa.
TIEA0 Harjoittelu, 2–10 op
Informaatiotieteiden yksikkö