x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Bioteknologian kandidaattiohjelma 2012-2013

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija
• tuntee bioteknologiaan liittyvien keskeisten osa-alueiden perusteet sekä omaa edellytykset alan kehityksen seuraamiseen
• osaa etsiä alan tietoa, tulkita ja soveltaa sitä kriittisesti
• omaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin sekä kykenee itsenäiseen ja turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn
• omaa riittävät viestintätaidot
• omaa edellytykset hankkimansa tiedon soveltamiseen työelämässä
• omaa edellytykset ylemmän maisterin tutkinnon suorittamiseen koti- tai ulkomaisissa yliopistoissa

Sisältö

Yhteiset opinnot 31 op (koostuvat yleisistä valmiuksista 20 op ja tieteen tekemisen valmiuksista 11 op)
Perusopinnot 27 op
Aineopinnot 83 op
Valinnaiset opinnot 39 op
Yhteensä 180 op

Lisätiedot

Bioteknologian tutkinto-ohjelma on Tampereen yliopiston (TaY) ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) yhdessä toteuttama tutkinto-ohjelma, jossa voi alemman korkeakoulututkinnon tasolla suorittaa joko luonnontieteen kandidaatin (LuK/TaY) tai tekniikan kandidaatin (TkK/TTY) tutkinnon. Tutkintoihin on erillinen sisäänotto, joten hakuvaiheessa opiskelija valitsee, kumpaa tavoitetutkintoa hän pyrkii suorittamaan. Kandidaatintutkintojen (180 op) aikana noin 40 % opetuksesta toteutetaan kaikille opiskelijoille yhteisenä.

Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) orientoivien opintojen yhteydessä ja sitä täydennetään vähintään kerran vuodessa. Toisen opiskeluvuoden keväällä opiskelija ilmoittaa alustavasti maisterivaiheen opintosuuntansa, minkä perusteella HOPS:ia voidaan tarvittaessa päivittää. Opiskelijoilla on vapaa pääsy kaikkiin maisterivaiheen opintosuuntiin ilman erillistä hakua. Kandidaatti-maisterisiirtymään tai muihin opiskelujen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä joko tutkinto-ohjelman HOPS-vastuuhenkilön tai tutkinto-ohjelmasta vastaavan professorin puoleen.

Bioteknologian tieteenala on luonteeltaan hyvin kansainvälinen. Tutkinto-ohjelma antaakin erinomaiset valmiudet sekä jatko-opintoihin että työskentelyyn niin kotimaassa kuin ulkomailla. Opetuksessa käytettävä oppimateriaali on lähes yksinomaan englanninkielistä ja osa opetuksesta toteutetaan englanniksi. Yksikön henkilökunnasta n. 30 % on ulkomaalaisia ja tutkimusryhmien toimintaan tutustuessaan opiskelijat pääsevät myös osaksi tätä kansainvälistä yhteisöä. Tutkinto-ohjelmalla on aktiivista kansainvälistä opettaja- ja opiskelijavaihtoa mm. seuraavien yliopistojen kanssa: Glasgow, Bologna, ETH Zurich. Opiskelija voi halutessaan hakeutua vaihtoon myös muihin alan opetusta tarjoaviin ulkomaisiin yliopistoihin.

Kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on professori Anne Kallioniemi.


avaa kaikki

Bioteknologian kandidaattiohjelma 2012-2013

Perusopinnot 27 op
BTK1010 Solun biologia, 7 op
BTK2040 Molekyylibiologia, 5 op
BTK1060 Genetiikan perusteet, 2 op
BTK2045 Biokemian menetelmät, 3 op
BTK1051 Soluviljely, 4 op
Aineopinnot 83 op
BTK2020 Biomolekyylit, 6 op
BTK2025 Aineenvaihdunta, 8 op
BTK2030 Biokemian työt I, 5 op
BTK2035 Biokemian työt II, 5 op
BTK2050 Solubiologia, 8 op
BTK2070 Rakennebiologia, 5 op
BTK2080 Bioinformatiikka, 3 op
BTK2110 Kandidaatin tutkielma, 10 op
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö