x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Humanististen tieteiden kandidaatintutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:

•sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja
joka on tarpeen oman alan kannalta.
•vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.
•työelämän edellyttämät tietotekniikan perustaidot, tiedonhankintataidot ja sekä kyky arvioida tietoa kriittisesti.
•työelämän kannalta olennaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot.
•oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteiden tuntemus sekä edellytykset oman alan kehityksen seuraamiseen.
•valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin sekä taito soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä.

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelmasta valmistunut humanististen tieteiden kandidaatti
•osaa kommunikoida kirjallisesti ja suullisesti erilaisissa viestintätilanteissa ruotsin kielellä
•osaa arvioida omia ja toisten tekstejä ja antaa toisten teksteistä palautetta
•osaa etsiä ja hyödyntää aikaisempaa tutkimusta ja soveltaa oppimaansa opinnäytetyötä tai tieteellistä raporttia kirjoittaessaan
•pystyy lukemaan ja hyödyntämään tekstejä toisella pohjoismaisella kielellä
•tuntee nordistiikan keskeisimpiä tutkimussuuntauksia
•pystyy analysoimaan erilaisia kielen ja kulttuurin ilmiöitä


avaa kaikki

Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö