x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteiden tieteenalayksiköstä valmistuu laaja-alaisia kasvatusalan osaajia. Opetus- ja koulutustehtäviin kelpoistavat opinnot antavat kasvatus-, opetus- ja koulutustehtäviin valmistuville valmiudet kasvaa kriittisesti tietoisiksi maailman ja kasvatuksen ymmärtäjiksi, oppimisen ohjaajiksi ja tukijoiksi sekä kasvamaan saattajiksi, jotka yhdessä muiden kanssa osaavat kehittää ja muuttaa kasvatuksen maailmaa.

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija
- ymmärtää oppimisen ja kasvatuksen yhteiskunnallisia ja globaaleja ehtoja laaja-alaisesti,
- ymmärtää merkityksensä ja vastuunsa kasvattajana, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja pedagogisen vallan käyttäjänä,
- osaa tehdä perusteltuja eettisiä valintoja ammatillisessa toiminnassaan,
- kykenee argumentoivaan keskusteluun kasvatuksesta ja koulutuspolitiikasta ja pystyy tarvittaessa puolustamaan kasvatuksellisia arvojaan ja
- kehittää työtään tutkimusperustaisesti monikulttuurisissa ympäristöissä.

Sisältö

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot muodostavat laaja-alaisen, kasvatustieteisiin syventävän 2-vuotisen maisteritutkinnon. Tutkinnon voivat suorittaa sekä omassa yksikössä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat että erillisvalintojen kautta valittavat, muista Tampereen yliopiston yksiköistä, muista yliopistoista tai ammattikorkeakouluista valmistuneet opiskelijat.

Maisteriopinnot koostuvat kolmesta opintosuunnasta, joista opiskelija valitsee tulevaisuuden suunnitelmiinsa, uranäkymiinsä ja kiinnostuksen kohteisiinsa parhaiten sopivan. Maisterivaiheen opintosuunnat sisältävät yhteisiä ja valinnaisia opintoja sekä pakollisia opintoja.

Kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät -opintosuunta tarjoaa välineitä tulkita kasvatuksen ja koulutuksen globaalia toimintaympäristöä ja siinä vaikuttavia mekanismeja. Se tukee yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävää asiantuntijaidentiteettiä. Opintosuunta valmistaa opiskelijaa monipuolisiin opetus-, koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin, joissa vaaditaan kasvatusta ja koulutusta ohjaavien rakenteiden tuntemusta, kriittisiä toimintavalmiuksia ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

Kasvatuksen pedagogiset kytkennät -opintosuunta keskittyy monitieteisen pedagogisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opintosuunta vahvistaa kasvattajaidentiteettiä, jossa keskeistä on omaksua ja hyödyntää tutkivaa lähestymistapaa kasvatus- ja opetusalalla. Opintosuunnan opiskelijat osaavat tulkita ja vastata tulevaisuuden yhteiskunnan pedagogisen osaamisen kysyntään ja haasteisiin. Opintosuunta antaa valmiuksia kohdata yhä monimutkaistuvia kasvatus- ja opetustyön vuorovaikutustilanteita, tunnistaa ja kehittää omia kasvatuksellisia ja pedagogisia vahvuuksia ja rajoja sekä johtaa ja kehittää työyhteisöjä yhdessä toisten kanssa.

Kasvatuksen viestinnälliset kytkennät -opintosuunta soveltuu mediakasvatuksesta ja visuaalisesta kulttuurikasvatuksesta kiinnostuneille. Opintosuunta antaa valmiuksia tulkita ja analysoida kriittisesti erilaisia medioita ja visuaalista kulttuuria. Opintojen painopiste on media- ja kuvallisen ilmaisun kokeilemisessa ja kokemisessa. Lisäksi opintosuunta tarjoaa siihen erillisen valinnan kautta hyväksytyille luokanopettajaopiskelijoille mahdollisuuden pätevöityä kuvataiteen aineenopetuksen tehtäviin.


avaa kaikki

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot

Kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät
Kasvatustieteiden syventävät opinnot 85 op
Suoritettava 25 op opintojaksoista KASSY1-KASSY8, vapaasti valittavia syventäviä opintoja 0-10 op, tutkimusmenetelmäopinnot 10 op, harjoittelu 10 op ja pro gradu -tutkielmaopinnot 40 op.
KASSY3 Struggles on Education, 5 ECTS
KASSY4 Koulutussuunnittelu, 5 op
Vapaasti valittavat syventävät opinnot 0–10 op
Opiskelija voi suorittaa 0-10 op muiden opintosuuntien opetustarjonnasta.
Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
Eriytyvät syventävät tutkimusmenetelmäopinnot 6 op
Suoritettava yksi opintojakso KASSM2 -jaksojen tarjonnasta ja yksi opintojakso KASSM3 -jaksojen tarjonnasta.
Kasvatuksen pedagogiset kytkennät
Kasvatustieteiden syventävät opinnot 85 op
Suoritettava 25 op opintojaksoista KASSP1-KASSP10, vapaasti valittavia syventäviä opintoja 0-10 op, tutkimusmenetelmäopinnot 10 op, harjoittelu 10 op ja pro gradu -tutkielmaopinnot 40 op.
Kasvatuksen viestinnälliset kytkennät
Kasvatustieteiden syventävät opinnot 85 op
Muut kuin kuvataiteen opiskelijat: Suoritettava 25 op opintojaksoista KASSV1, KASSP5, MKAS1-MKAS3, JOVA6 ja JOVTETUS2A, vapaasti valittavia syventäviä opintoja 0-10 op, tutkimusmenetelmäopinnot 10 op, harjoittelu 10 op ja pro gradu -tutkielmaopinnot 40 op. Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot tutkintoonsa sisällyttävät opiskelijat: suoritettava opintojaksot KASSV2- KASSV4 15 op, 10 op jaksoista KASSV1, KASSP5, MKAS1, MKAS2, JOVA6 ja JOVTETUS2A, vapaasti valittavia syventäviä opintoja 0-10 op, tutkimusmenetelmäopinnot 10 op, harjoittelu 10 op ja pro gradu -tutkielmaopinnot 40 op
Vapaasti valittavat syventävät opinnot 0–10 op
Opiskelija voi suorittaa 0-10 op muiden opintosuuntien opetustarjonnasta.
Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
Eriytyvät syventävät tutkimusmenetelmäopinnot 6 op
Suoritettava yksi opintojakso KASSM2 -jaksojen tarjonnasta ja yksi opintojakso KASSM3 -jaksojen tarjonnasta.
Kasvatustieteiden yksikkö