x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieteiden kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet osallistua terveyteen ja/tai hoitamiseen liittyviin asiantuntija-, kehittämis- ja järjestämistehtäviin julkisissa tai yksityisissä organisaatioissa tai järjestöissä.

Opiskelija
• tuntee hoito- ja kansanterveystieteen käsitteet, teoreettiset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät sekä ymmärtää näiden merkityksen alan tutkimus- ja kehittämistyössä sekä asiantuntija- tai opetustyössä
• osaa kuvata väestön ja yhteisön ja/tai yksilön terveyttä ja näihin vaikuttavia tekijöitä
• tuntee keinoja terveyden edistämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi ja/tai hoitamisen kehittämiseksi
• tuntee väestöryhmien väliset terveyserot
• tunnistaa työtehtäviinsä liittyvän tiedontarpeen ja osaa hakea ja soveltaa tietoa terveyteen ja/tai hoitamiseen liittyvissä kysymyksissä
• osaa viestiä äidinkielen lisäksi toisella kotimaisella kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
• osaa arvioida ja jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan ja tunnistaa alaansa liittyvät eettiset kysymykset ja osaa käsitellä niitä
• voi hakea suorittamiensa opintojen mukaisiin maisteriopintoihin


avaa kaikki

Terveystieteiden kandidaattiohjelma

Terveystieteiden yhteiset opinnot 35 op
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Valinnaiset opinnot 70 op
Valinnaiset opinnot hoitotieteeseen suuntautuville 70 op
Hallintotieteiden kandidaattiohjelman perusopinnot 25 op
Opiskelijan tulee suorittaa kaikki hallintotieteiden perusopinnot -kokonaisuuden opintojaksot, joista viisi muodostavat hallintotieteiden perusopinnot ja kuudes opintojakso lasketaan mukaan sen suuntaavan opintokokonaisuuden osaksi, joka muodostaa kandidaattitutkinnon aineopinnot.
Terveystieteiden yksikkö