x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- oman opintosuuntansa alan perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen
- valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
- edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sekä jatkuvaan oppimiseen
- edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä
- riittävä kieli- ja viestintätaito

Matematiikan opinnot

Kandidaattiohjelmaan kuuluvat tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee matematiikan keskeisiä osa-alueita ja hänellä on käsitys matematiikasta yliopistollisena oppiaineena. Opintojen aikana opiskelijan kyky abstraktiin matemaattiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun kehittyy. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan hänellä on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Opiskelija kartuttaa osaamistaan mm. sopivilla valinnaisilla opinnoilla valitsemansa opintosuunnan mukaisesti.

Tilastotieteen opinnot

Kandidaattiohjelmaan kuuluvat tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot tilastotieteen keskeisestä teoriasta, tärkeimmistä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmistä sekä menetelmien tietokonepohjaisesta soveltamisesta. Opiskelija hankkii myös monipuoliset tietotekniset valmiudet sekä laaja-alaisen käsityksen informaation hallinnasta sekä tieteessä että käytännön sovelluksissa.

Sisältö

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), 180 op
- Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot, 35 op
- Tutkinto-ohjelman perusopinnot, 25 op
- Matematiikan tai tilastotieteen aineopinnot, 45-65 op
- Valinnaiset opinnot 1, 25 op
- Valinnaiset opinnot 2, 30-50 op

Kandidaattiohjelmassa on neljä opintopolkua
- Matematiikka
- Matematiikan aineenopettaja
- Tietotekniikan matematiikka
- Tilastotiede

Tutkinto-ohjelman opiskelija suorittaa perusopinnot matematiikkaan tai tilastotieteeseen suuntautuen ja valitsee opintopolun. Aineopintojen eri opintopolut on suunniteltu johtamaan vastaaviin maisteriopintojen opintosuuntiin. Opintosuunnan valinnasta ohjeistetaan tarkemmin tutkinto-ohjelman kuvauksessa kohdassa Opinnoissa eteneminen. Maisteriopintojen opintosuunnissa edellytetään tiettyjä opintoja, joihin on hyvä tutustua varhaisessa vaiheessa.

Valinnaiset opinnot 1 25 op suoritetaan eri opintopoluilla seuraavasti
- Matematiikka: vapaavalintainen kokonaisuus
- Matematiikan aineenopettaja: suositellaan kasvatustieteiden perusopintokokonaisuutta
- Tietotekniikan matematiikka: 25 op tietojenkäsittelyopin opintoja, ks. osaamiskokonaisuus Tietojenkäsittelyoppi tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelijoille
- Tilastotiede: vapaavalintainen kokonaisuus

Valinnaiset opinnot 2 30-50 op suoritetaan eri opintopoluilla seuraavasti
- Matematiikka: valinnaisia opintoja
- Matematiikan aineenopettaja: toisen opetettavan aineen opintoja ja valinnaisia opintoja
- Tietotekniikan matematiikka: tietojenkäsittelyopin opintoja ja valinnaisia opintoja, ks. osaamiskokonaisuus Tietojenkäsittelyoppi tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelijoille
- Tilastotiede: valinnaisia opintoja

Tutkinto-ohjelman opiskelijoille suositellaan tietojenkäsittelytieteiden opintojaksoa Lausekielinen ohjelmointi.

Lisätiedot

Yksikkö tekee yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laitoksen kanssa. Yhteistyön piirissä olevat opintojaksot nimetään erikseen ja niistä tiedotetaan mm. opetusohjelmassa. TTY:n opintojaksoille hakemisesta ohjeistetaan JOO-opintoihin liittyvissä hakuohjeissa.

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta: http://www.uta.fi/sis/mtt/ennen_2012_aloittaneille/index.html


avaa kaikki

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, yleiset valmiudet 25 op
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, opiskeluvalmiudet 10 op
SISYY003 Orientoivat opinnot, 2 op (1.slk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk / 1.klk)
Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op
Suoritetaan tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso: Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media ITIY1, matematiikka ja tilastotiede MTTY1, tietojenkäsittelytieteet TIEY1
Tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso 3 op
Suoritetaan tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso: informaatiotutkimus ja interaktivinen media ITIY2, matematiikka ja tilastotiede MTTY2, tietojenkäsittelytieteet TIEY2
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, kieli- ja viestintäopinnot
Suoritetaan allaolevat opintojaksot ja yksi valinnainen opintojakso
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot 25 op
Matematiikkaan suuntautuvat suorittavat MTTM-koodilla alkavat opintojaksot sekä opintojakson MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta. Tilastotieteeseen suuntautuvat suorittavat MTTT-koodilla alkavat opintojaksot sekä opintojakson MTTMP3 Lineaarialgebra 1A.
MTTMP1 Analyysi 1, 10 op (1.slk)
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A, 5 op (1.klk)
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op (1.slk)
MTTTP4 Todennäköisyyslaskenta, 5 op (2.slk)
Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot 45–65 op
Suoritettava yksi aineopintokokonaisuus valitun opintopolun mukaisesti.
Matematiikan aineopinnot 55 op
Pakolliset aineopinnot 35 op
MTTMA1 Analyysi 2, 10 op (1.klk)
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, 5 op (1.klk)
MTTMA3 Algebra 1, 10 op (2.slk)
Muut aineopinnot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
MTTMA4 Usean muuttujan differentiaalilaskenta, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA5 Usean muuttujan integraalilaskenta, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA6 Differentiaaliyhtälöt, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA7 Differenssiyhtälöt, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA8 Johdatus graafiteoriaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA9 Johdatus modaalilogiikkaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA12 Lukualueet, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA13 Tietokonegrafiikan geometriaa, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA14 Harjoittelu, 2–10 op (3.slk / 3.klk)
Matematiikan aineenopettajan aineopinnot 45 op
Pakolliset aineopinnot 35 op
MTTMA1 Analyysi 2, 10 op (1.klk)
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, 5 op (1.klk)
MTTMA3 Algebra 1, 10 op (2.slk)
Muut aineopinnot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
MTTMA4 Usean muuttujan differentiaalilaskenta, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA5 Usean muuttujan integraalilaskenta, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA6 Differentiaaliyhtälöt, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA7 Differenssiyhtälöt, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA8 Johdatus graafiteoriaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA9 Johdatus modaalilogiikkaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA12 Lukualueet, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA13 Tietokonegrafiikan geometriaa, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA14 Harjoittelu, 2–10 op (3.slk / 3.klk)
Tietotekniikan matematiikan aineopinnot 55 op
Pakolliset aineopinnot 35 op
MTTMA1 Analyysi 2, 10 op (1.klk)
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, 5 op (1.klk)
MTTMA3 Algebra 1, 10 op (2.slk)
Muut aineopinnot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä. Suoritettava vähintään kaksi opintojaksoista Differenssiyhtälöt, Johdatus graafiteoriaan, Johdatus logiikkaan 1, Johdatus logiikkaan 2 ja Tietokonegrafiikan geometriaa.
MTTMA4 Usean muuttujan differentiaalilaskenta, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA5 Usean muuttujan integraalilaskenta, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA6 Differentiaaliyhtälöt, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA7 Differenssiyhtälöt, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA8 Johdatus graafiteoriaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA9 Johdatus modaalilogiikkaan, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA12 Lukualueet, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA13 Tietokonegrafiikan geometriaa, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA2 Matemaattisen tilastotieteen perusteet, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTMA14 Harjoittelu, 2–10 op (3.slk / 3.klk)
Tilastotieteen aineopinnot 65 op
Pakolliset aineopinnot 35 op
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, 5 op (1.klk)
MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet, 5 op (1.klk)
MTTTA3 Tilastotieteen matriisilaskenta, 5 op (2.slk)
MTTTA4 Tilastollinen päättely 1, 5 op (2.klk)
MTTA1 Kandidaattitutkielma ja seminaari, 10 op (3.slk / 3.klk)
Muut aineopinnot 30 op
Suoritettava 30 opintopistettä
MTTTA5 Monimuuttujamenetelmät, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA6 Regressioanalyysi, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA7 Yleistetyt lineaariset mallit 1, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA8 Laskennalliset menetelmät, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA9 Tilastollinen ennustaminen, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA10 Sekamallit, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA11 Tilastolliset ohjelmistot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
MTTTA12 Harjoittelu, 2–10 op (3.slk / 3.klk)
MTTTA13 Empiirinen projekti, 5 op (2.slk)
Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 55–75 op
Valinnaiset opinnot 1 25 op
25 op:n laajuinen opintokokonaisuus valitun opintopolun ja maisteriopintojen opintosuunnan mukaisesti: Matematiikka: valinnainen kokonaisuus. Matematiikan aineenopettaja: suositellaan kasvatustieteiden perusopintokokonaisuutta. Tietotekniikan matematiikka: 25 op tietojenkäsittelyopin opintoja. Tilastotiede: vapaavalintainen kokonaisuus. Ks. myös maisteriopintojen opintosuuntien kuvaukset ja edeltävyysvaatimukset.
Valinnaiset opinnot 2 30–50 op
Valitun opintopolun ja maisteriopintojen opintosuunnan mukaisesti: Matematiikka: valinnaisia opintoja. Matematiikan aineenopettaja: toisen opetettavan aineen opintoja ja valinnaisia opintoja. Tietotekniikan matematiikka: tietojenkäsittelyopin opintoja ja valinnaisia opintoja. Tilastotiede: valinnaisia opintoja. Ks. myös maisteriopintojen opintosuuntien kuvaukset ja edeltävyysvaatimukset. Tutkinto-ohjelman opiskelijoille suositellaan lisäksi tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opintojaksoa Lausekielinen ohjelmointi.
Informaatiotieteiden yksikkö