x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Suomen kielen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet:
HuK-tutkinnon suorittaneella on seuraavat akateemiset ja yleiset valmiudet:
• sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.
• vähintään yhden vieraan kielen sellainen taito, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.
• työelämän edellyttämät tietotekniikan perustaidot, tiedonhankintataidot ja sekä kyky arvioida tietoa kriittisesti.
• työelämän kannalta olennaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot.
• oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteiden tuntemus sekä edellytykset oman alan kehityksen seuraamiseen.
• valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin.
• taito soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä.

Suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee suomen kielen asiantuntijatasolla. Hän osaa analysoida kielen rakennetta sekä sanojen ja tekstien merkitystä, käyttää suomen kieltä virheettömästi ja tilanteisiin soveltuvasti sekä ohjata muita kielenkäyttäjiä. Opiskelija osaa viron kielen alkeet ja tuntee suomen kielen ja sen tutkimuksen historiaa. Opiskelija tietää, miten kieli alueellisesti ja tilanteisesti varioi ja miten kieli muuttuu. Hän tunnistaa ja osaa selittää muutoksen merkkejä suomen sanastossa ja rakenteessa. Opiskelija osaa soveltaa kielentutkimuksen metodeja erilaisiin aineistoihin.

Sisältö

Tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat suomen kielen perus- ja aineopinnot pääasiassa annetussa järjestyksessä. Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet -opintojakso on suoritettava ennen kuin perusopinnoista voi saada kokonaismerkintää. Lisäksi opiskelijan pitää suorittaa ainakin yksi perusopintojen laajuinen kokonaisuus. Jos opiskelijan tavoitteena on valmistua äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi, kandidaatintutkintoon on sisällyttävä kirjallisuustieteen perus- ja aineopinnot sekä kasvatustieteen perusopinnot. Muuten opiskelija voi valita mielenkiintonsa ja ammattisuunnitelmiensa mukaan tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille tarkoitetut valinnaiset opintokokonaisuudet, eli joko Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuuden tai Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuuden, tai muita suomen kielen alaan sopivia valinnaisia opintoja. Tutkinto-ohjelman valinnaisia opintokokonaisuuksia ei järjestetä joka lukuvuosi. Opintojen alkuun sijoittuu myös tutkinto-ohjelman henkilökunnan järjestämä henkilökohtainen opintojen ohjaus (HOPS), jonka yhteydessä keskustellaan opintojen suunnittelusta ja tehdään oma opintosuunnitelma.


avaa kaikki

Suomen kielen kandidaattiohjelma

Suomen kielen perusopinnot 25 op
SUOP1 Äänne- ja muoto-oppi, 5 op (1.slk)
SUOP2 Syntaksi, 5 op (1.klk)
SUOP3 Kielen- ja tekstinhuolto, 5 op (1.slk)
VIROP1 Viron peruskurssi, 5 op (1.slk)
Suomen kielen aineopinnot 45 op
SUOA1 Kielen kehitys, 5 op (2.slk / 2.klk)
SUOA2 Kielen variaatio, 5 op (2.slk / 2.klk)
SUOA3 Tekstit, 5 op (2.slk / 2.klk)
SUOA4 Merkitys, 5 op (2.slk / 2.klk)
SUOA5 Menetelmäopinnot, 5 op (2.slk)
SUOA6 Erikoistumisopintoja I, 5 op (3.slk / 3.klk)
SUOA7 Erikoistumisopintoja II, 5 op (3.slk / 3.klk)
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot
JOVP2 on pakollinen aineenopettajille, JOVPVS8:n suorittamista suositellaan vahvasti. Sijoitetaan kandidaatin tai maisterin tutkintoihin.
Tutkinto-ohjelman valinnaiset opintokokonaisuudet
Erillinen haku. Opintoja ei järjestetä joka lukuvuosi. Kokonaisuuksista voi suorittaa vain toisen. Sisällytetään HuK- tai FM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin.
Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus 25–35 op
Erillinen haku. Opintoja ei järjestetä joka lukuvuosi.
Tiedottamisen ja viestinnän erikoistumiskokonaisuus 25–30 op
Erillinen haku. Opintoja ei järjestetä joka lukuvuosi. Vain suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
SUOTV2 Sähköiset tekstit, 5 op
SUOTV4 Vaihtoehtoisia tiedottamisen ja viestinnän ammattilaisuutta tukevia opintoja 5–10 op
Suoritettava 5-10 op, vaihtoehtoiset jaksot määritellään erikseen muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta
SUOTV5 Työharjoittelu, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö