x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija

• hallitsee tietojenkäsittelytieteiden perusteet ja pystyy seuraamaan alan kehitystä,
• tuntee tieteelliseen ajattelun perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään,
• on hankkinut ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa tarvittavat tiedot ja taidot,
• osaa soveltaa hankkimaansa tietoa kansainvälistyvässä työelämässä
• osaa viestiä ammatillisissa tilanteissa suomeksi, ruotsiksi ja yhdellä vieraalla kielellä
• tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään.

Kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tietoteknisiä ratkaisuja uusiin sovellustilanteisiin. Hänen osaamisensa painottuu ohjelmointiin, erilaisiin suunnittelu- ja arviointimenetelmiin, yhteistyötaitoihin ja käyttäjän ymmärtämiseen. Vankan ammatillisen pohjan lisäksi hänellä on kykyä tieteelliseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun.

Kandidaattiohjelmassa luodaan pohjaa niin akateemisella uralla kuin käytännön työelämässäkin vaadittavien taitojen kehittämiselle. Perusammatillisten tietojen ja taitojen ohella opiskelijalla on valmistuttuaan valmiudet jatkaa opintojaan maisterin tutkinnossa ja kyky ylläpitää ammattitaitoaan koko työuran ajan nopeasti kehittyvällä alalla.

Sisältö

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), 180 op
Yhteiset opinnot 35 op
(sis. kieli- ja viestintäopinnot 15 op)
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 25 op
Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot 60 op (valitaan tietojenkäsittelyoppi tai vuorovaikutteinen teknologia)
Valinnaiset opinnot 60 op

Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat yhteiset perusopinnot ja yhteisiä aineopintoja. Osa kandidaatin tutkinnon aineopinnoista ja valinnaisista opinnoista määräytyy sen mukaan, valitseeko opiskelija tietojenkäsittelyopin vai vuorovaikutteisen teknologian opintopolun

Tietojenkäsittelyopin opintopolun mukaisesti opiskelevien tulee suorittaa valinnaisina opintoina Matemaattisten opintojen kokonaisuus 25 op, josta 10 op osana Tieteen tekemisen valmiuksia ja 15 op kohdassa Valinnaiset opinnot I.

Vuorovaikutteisen teknologian opintopolun mukaisesti opiskelevien tulee suorittaa vähintään yksi 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka voi olla myös edellä mainittu matemaattisten opintojen kokonaisuus.

Edellytykset

Tutkinto-ohjelman opiskelijan tulee valita ja ilmoittaa valitsemansa maisteriopintojen suuntaus kandidaattiopintojensa aikana.

Maisteriopinnoissa edellytetään tiettyjä aineopintotason opintoja, vaatimukset tulee tarkistaa opetussuunnitelmasta kyseisen maisterikoulutuksen ja opintosuunnan kohdalta.

Lisätiedot

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta: http://www.uta.fi/sis/tie/ennen_2012_aloittaneille/index.html


avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma

Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, yleiset valmiudet 25 op
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, opiskeluvalmiudet 10 op
SISYY003 Orientoivat opinnot, 2 op (1.slk)
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk)
Opintojen ohjattu suunnittelu 2 op
Suoritetaan tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso: Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media ITIY1, matematiikka ja tilastotiede MTTY1, tietojenkäsittelytieteet TIEY1
Tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso 3 op
Suoritetaan tutkinto-ohjelmakohtainen opintojakso: informaatiotutkimus ja interaktivinen media ITIY2, matematiikka ja tilastotiede MTTY2, tietojenkäsittelytieteet TIEY2
Informaatiotieteiden yksikkö, LuK, kieli- ja viestintäopinnot
Suoritetaan allaolevat opintojaksot ja yksi valinnainen opintojakso
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Tieteen tekemisen valmiudet 10 op
Kaikkien tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoiden tulee suorittaa tieteen tekemisen valmiudet 10 op ja sisällyttää opintoihin opintojakso MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi. Tämän lisäksi opintoihin tulee sisältyä toinen vapaasti valittava matematiikan tai tilastotieteen 5 opintopisteen laajuinen opintojakso. Tietojenkäsittelyopin opintopolun valitsevien tulee näiden lisäksi suorittaa 15 op matemaattisia opintoja kohdassa valinnaiset opinnot I.
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op (2.slk)
Tieteen tekemisen valmiudet: matematiikan tai tilastotieteen opintoja 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Esimerkiksi toinen alla mainituista tai muu matematiikan tai tilastotieteen opintojakso.
MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä, 5 op (1.slk / 2.slk)
Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot 60 op
Kaikkien tutkinto-ohjelman opiskelijoiden tulee suorittaa tietojenkäsittelytieteiden yhteiset aineopinnot 30-35 op ja lisäksi toinen kokonaisuuksista tietojenkäsittelyopin aineopintoja 25-30 op tai vuorovaikutteisen teknologian aineopintoja 25-30 op. Tietojenkäsittelytieteiden aineopintojen kokonaisuuden tulee olla yhteensä 60 op.
Tietojenkäsittelytieteiden yhteiset aineopinnot 30–35 op
Suoritettava alla olevat TIE-opintojaksot sekä TIEA4 Projektityö tai SISYA200 Innovaatioprojekti. Huom. joissain maisteriopinnoissa vaaditaan Projektityö.
TIEA1 Käyttöliittymien perusteet, 5 op (1.slk)
TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet, 5 op (1.klk)
TIEA4 Projektityö, 5–10 op (3.slk)
SISYA200 Innovation Project, 5–10 ECTS (3.slk / 3.klk)
TIEA5 Tutkielmakurssi, 10 op (3.slk / 3.klk)
Tietojenkäsittelyopin aineopintoja 25–30 op
Suoritettava TIETA6 Tietorakenteet ja TIETA7 Tietokantaohjelmointi sekä joko TIETA8 Software Engineering tai TIEVA31 Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet. Huom. TIETA8 Software Engineering on pakollinen TIEA4 Projektiyön suorittaville.
TIETA6 Tietorakenteet, 10 op (2.slk)
TIETA7 Tietokantaohjelmointi, 10 op (2.klk)
TIETA8 Software Engineering, 5 ECTS (2.klk)
Tietojenkäsittelyopin aineopintojen valinnainen opintojakso 5 op
Valinnainen opintojakso, mikäli aineopintojen kokonaisuudesta ei muuten tule yhteensä vähintään 60 op. Huom. maisteriopintoihin suuntaaville: HTI:n vuorovaikutteisten ohjelmistojen kehittämisen opintosuutaan vaaditaan TIEVA31 Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet ja TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++. Tietojenkäsittelyopin organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuuntaan vaaditaan TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta.
TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin, 5 op (1.klk / 2.klk)
TIETA12 WWW-ohjelmointi, 10 op (2.klk / 3.klk)
TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C, 5 op (2.klk)
TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++, 5 op (3.slk)
TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta, 5 op (2.klk / 3.klk)
TIETA13 Tietohallinnon johtaminen, 5 op (3.slk / 3.klk)
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 10 op (1.klk / 2.klk)
TIEVA34 Internet-pohjaiset oppimisympäristöt, 5 op (2.slk / 3.slk)
Vuorovaikutteisen teknologian aineopintoja 25–30 op
Suoritettava TIEVA30 ja TIETA9 sekä valinnaisia opintoja.
TIEVA30 Käytettävyystyön menetelmät, 15 op (2.slk / 2.klk)
TIETA9 Johdatus www-tekniikoihin, 5 op (2.slk)
Vuorovaikutteisen teknologian valinnaisia opintoja 5–10 op
Valinnainen opintojakso, mikäli aineopintojen kokonaisuudesta ei muuten tule yhteensä vähintään 60 op. Huom. maisteriopintoihin suuntaaville: HTI:n vuorovaikutteisten ohjelmistojen kehittämisen opintosuutaan vaaditaan TIEVA31 Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet ja TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++. Tietojenkäsittelyopin organisaatioiden tietojärjestelmien opintosuuntaan vaaditaan TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta.
TIEVA31 Graafisen käyttöliittymän toteuttamisen perusteet, 5–10 op (2.klk / 3.klk)
TIEVA32 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointitekniikat, 5–10 op (2.klk / 3.klk)
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 10 op (1.klk / 2.klk)
TIEVA34 Internet-pohjaiset oppimisympäristöt, 5 op (2.slk / 3.slk)
TIETA12 WWW-ohjelmointi, 10 op (2.klk / 3.klk)
TIETA8 Software Engineering, 5 ECTS
TIETA10 Ohjelmoinnin tekniikka C, 5 op (2.klk)
TIETA11 Ohjelmoinnin tekniikka C++, 5 op (3.slk)
TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta, 5 op (2.klk / 3.klk)
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot 60 op
Tietojenkäsittelyopin opintopolun mukaisesti opiskelevien tulee suorittaa Matemaattisten opintojen kokonaisuus 25 op, josta 10 op osassa Tieteen tekemisen valmiudet ja loput 15 op osana valinnaisia opintoja.
Valinnaiset opinnot I 15–25 op
Tietojenkäsittelyopin opintopolun mukaisesti opiskelevien tulee suorittaa matemaattiset opinnot vähintään 15 op. Vuorovaikutteisen teknologian opintopolun mukaisesti opiskelevien tulee suorittaa vähintään yksi 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka voi olla matemaattisten opintojen kokonaisuus.
Valinnaiset opinnot II 35–45 op
Valinnaisia opintoja, jotka opiskelija voi valita haluamallaan tavalla. Suositellaan opintokokonaisuuksien suorittamista.
Informaatiotieteiden yksikkö