x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityön maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee laaja-alaisesti sosiaalityötä koskevia teoreettisia, kriittisiä ja toimintakäytäntöjä kehittäviä näkökulmia ja osaa hyödyntää niitä niin tutkimuksellisesti kuin ammatillisestikin. Opiskelija kykenee viemään itsenäisesti läpi tutkimusprosessin, jossa hän soveltaa teoreettista ja metodista tietämystään ja osoittaa kykyään analyyttiseen ajatteluun. Käytännössä tapahtuvan harjoittelun kautta opiskelijalla on valmiudet toimia sosiaalityön vaativassa asiakastyössä, hallinnollisissa-, suunnittelu- tai kehittämistehtävissä. Hän kykenee perusteltuun ajatteluun ja hän osaa toimia erilaisissa verkostoissa ja moniammatillisissa työryhmissä sosiaalityön asiantuntijana.

Sisältö

Sosiaalityön maisteriopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

1. Sosiaalityön syventävät opinnot (100 op). Opinnoissa syvennetään sosiaalityötä ja sen toimintakäytäntöjä koskevaa teoreettista, ammatillista ja tutkimuksellista osaamista. Opiskelijat suorittavat kolmen kuukauden harjoittelun sosiaalityön vaativan asiakastyön, kehittämistyön, hallinnon tai tutkimuksen alueella.

2. Valinnaiset opinnot (20 op). Opinnot koostuvat opiskelijan vapaasti valitsemista opinnoista.


avaa kaikki

Sosiaalityön maisteriopinnot

Sosiaalityön syventävät opinnot 100 op
STYS1 Sosiaalityön teoriat ja tutkimus 15 op
STYS1A Sosiaalityön teoriahistoria, 5 op (1.slk)
STYS1B Sosiaalityön ajankohtainen tutkimus 10 op
Suoritettava kaksi valinnaisista jaksoista STYS1B1-STYS1B4
STYS2 Asiantuntijuutta syventävät opinnot 20 op
STYS2A Moniammatillisuus, 5 op (1.slk / 1.klk)
STYS2B Sosiaalityön harjoittelu, 15 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
STYS3 Tutkielmaopinnot 65 op
STYS3B Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat 5 op
Suoritettava yksi valinnaisista jaksoista STYS3B1- STYS3B4
STYS3B1 Arviointitutkimus, 5 op (1.klk)
STYS3B2 Konkreettinen sosiaalitutkimus, 5 op (1.klk)
STYS3B4 Havainnot ja kokemukset, 5 op (1.klk)
STYS3C Tutkielmaseminaari, 15 op (1.klk)
STYS3D Pro gradu -tutkielma, 40 op (2.klk)
Sosiaalityön maisteriopintojen valinnaiset opinnot 20 op
Valinnaisia opintoja on mahdollista valita esimerkiksi oman yksikön eri teemaopinnoista sekä oman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista valinnaisista opinnoista.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö