x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Psykologian kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet: Psykologian kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija
•tuntee psykologian eri osa-alueiden keskeiset teoriat, käsitteet ja alan sovellukset
•osaa soveltaa psykologian perustutkimusmenetelmiä käytäntöön
•osaa käyttää ammatillisen keskustelun perusperiaatteita käytännössä

Sisältö

•Yhteiset YKY:n johdanto-opinnot 20 op
•Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
•Opiskelutaidot (Tietotekniikka ja HOPS) 5 op
•Psykologian perus- ja aineopinnot 85 op, joihin sisältyy tutkielma 10 op
-Valinnaiset opinnot 55 op, josta yhtä oppiainetta vähintään 20 op ja tilastotiedettä 7 op


avaa kaikki

Psykologian kandidaattiohjelma

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot
Pakolliset opintojaksot vaihtelevat opiskelijan tutkinto-ohjelman mukaan. Tarkemmat tiedot kunkin tutkinto-ohjelman pakollisista opintojaksoista löydät tutkinto-ohjelman kuvaustekstistä sekä opintokokonaisuuden kuvaustekstistä sähköisestä opinto-oppaasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, YTK ja PsK, kieli- ja viestintäopinnot
Suoritetaan allaolevat opintojaksot ja yksi valinnainen opintojakso. Vieras kieli voi olla muukin kuin englanti.
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 55 op
Kandidaatin tutkinnon valinnaisiin opintoihin on sisällytettävä ainakin yksi toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen, vähintään 20 op laajuinen opintokokonaisuus. Valinnaisiin opintoihin on lisäksi sisällytettävä Tilastomenetelmien perusteet 5 op ja SPSS:n perusteet 2 op.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö