x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Historian kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija tuntee historiallisen tiedon ominaispiirteet ja osaa arvioida kriittisesti erilaisia historiakäsityksiä ja niiden rakentumisen tapoja. Opiskelija osaa hankkia relevanttia tietoa erilaisiin tarkoituksiin ja pystyy hyödyntämään sitä tutkimustyössään ja ymmärtää, miten menneisyyden jäänteet muuttuvat historiallisiksi lähteiksi ja historialliseksi tiedoksi. Hän tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa valita niistä tutkimustehtävänsä kannalta relevantit. Opiskelija osaa analysoida ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä.

Sisältö

Historian kandidaattiohjelma koostuu seuraavista opinnoista:

1. Historian perus- ja aineopinnot. Perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä viiden opintopisteen opintojaksosta, jotka voidaan suorittaa joko luentokursseina, kirjallisuustentteinä tai muulla tavoin sopimuksen mukaan. Aineopinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Poikkeuksen muodostavat opettajan pedagogisia opintoja (kandidaatti- ja maisteriopinnoissa yhteensä 60 op) suorittavat opiskelijat. He suorittavat historian aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina. Aineopintojen aikana opiskelija tutustuu historiantutkimuksen menetelmiin, harjoittelee historiallista tutkimusta ja perehtyy monenlaisiin historiallisiin ilmiöihin ja prosesseihin.

2. Valinnaiset opinnot. Valinnaiset opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Ne koostuvat opiskelijan vapaasti valitsemista muiden tutkinto-ohjelmien opinnoista. Poikkeuksen muodostavat opettajaksi opiskelevat, joilla valinnaisten opintojen laajuus on 85 opintopistettä ja ne koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) sekä toisen opetettavan aineen (60 op) opinnoista.

3. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot. Historian opiskelijoille pakollisia ovat opintojaksot YKYY1, "Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä" ja YKYY4, "Suomalaisen yhteiskunnan historia vuodesta 1809 nykyaikaan" (suoritetaan osana oman tutkinto-ohjelman opintoja). Näiden lisäksi opiskelija suorittaa yhteisistä opinnoista kaksi muuta vapaasti valittavaa opintojaksoa.

4. Opiskeluvalmiudet (5 op)

5. Kieli- ja viestintäopinnot (15 op)


avaa kaikki

Historian kandidaattiohjelma

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot
Pakolliset opintojaksot vaihtelevat opiskelijan tutkinto-ohjelman mukaan. Tarkemmat tiedot kunkin tutkinto-ohjelman pakollisista opintojaksoista löydät tutkinto-ohjelman kuvaustekstistä sekä opintokokonaisuuden kuvaustekstistä sähköisestä opinto-oppaasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, HuK, kieli- ja viestintäopinnot
Suoritetaan allaolevat opintojaksot ja yksi valinnainen opintojakso. Vieras kieli voi olla muukin kuin englanti.
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Historian perusopinnot 25 op
HISP1 Johdatus historiantutkimukseen, 5 op (1.slk / 1.klk)
HISP3 Suomen alueen historia vuoteen 1809, 5 op (1.slk / 1.klk)
HISP5 Maailmanhistoria, 5 op (1.slk / 1.klk)
Historian aineopinnot 35–60 op
Historian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden aineopinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Poikkeuksen muodostavat opettajan pedagogisia opintoja (kandidaatti- ja maisteriopinnoissa yhteensä 60 op) suorittavat opiskelijat. He suorittavat historian aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina.
HISA3 Syventävä teema ja praktikum 10 op
HISA3A Syventävä temaattinen kurssi, 5 op (1.slk / 1.klk)
HISA3B Praktikum, 5 op (1.klk / 2.slk)
Kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 60 op
Valinnaisten opintojen on koostuttava muiden tutkinto-ohjelmien opinnoista ja niihin tulee sisältyä vähintään yksi toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, laajuudeltaan vähintään 20 opintopistettä.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö