x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Sosiaalityön kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija hallitsee oppialan teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset perusteet. Opiskelija hallitsee oppialan peruskäsitteet ja lähtökohdat sekä tuntee sosiaalisia ongelmia ja niiden syntyprosessia. Opiskelija tuntee sosiaalityön toimintatavat, eettiset lähtökohdat, toimintakentän, palvelujärjestelmän sekä sosiaalityötä ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja hallinnolliset periaatteet. Tämän lisäksi hän saa sosiaalityön asiakastyön perusvalmiudet käytännön opetuksessa tapahtuvan oppimisen kautta. Opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja kirjoittamisen perustaidot ja on omaksunut analyyttisen suhteen sosiaaliseen todellisuuteen.

Sisältö

Sosiaalityön kandidaattiohjelma koostuu seuraavista opinnoista:

1. Sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (55 op). Perus- ja aineopinnoissa perehdytään sosiaalityön teoriaan, eettiseen perustaan, ammatillisiin käytäntöihin ja menetelmiin, erilaisten palvelu- ja auttamisjärjestelmien toimintaan sekä opiskellaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen teon taitoja sosiaalityön näkökulmasta. Opintoihin sisältyy sosiaalityön asiakastyössä suoritettava käytännön opetuksen jakso.

2. Valinnaiset opinnot. Valinnaiset opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä, joista oman tutkinto-ohjelman opintoja voi olla korkeintaan 20 opintopistettä.

3. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot (20 op)

4. Opiskelutaidot (5 op)

5. Kieli- ja viestintäopinnot (15 op)


avaa kaikki

Sosiaalityön kandidaattiohjelma

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot
Pakolliset opintojaksot vaihtelevat opiskelijan tutkinto-ohjelman mukaan. Tarkemmat tiedot kunkin tutkinto-ohjelman pakollisista opintojaksoista löydät tutkinto-ohjelman kuvaustekstistä sekä opintokokonaisuuden kuvaustekstistä sähköisestä opinto-oppaasta.
YKYY2 Yhteiskunnan mittaaminen, 5 op (1.slk)
YKYY3 Toiminta, tulkinta ja tieto, 5 op (1.klk)
YKYY5 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 5 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, YTK ja PsK, kieli- ja viestintäopinnot
Suoritetaan allaolevat opintojaksot ja yksi valinnainen opintojakso. Vieras kieli voi olla muukin kuin englanti.
Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Sosiaalityön aineopinnot 55 op
STYA1 Sosiaalityön oikeudelliset ja hallinnolliset perusteet 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
STYA1A Sosiaalioikeus, 5 op (2.slk / 2.klk)
STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö, 5 op (2.klk)
STYA3 Sosiaalityön taidot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
STYA3B Käytännön opetus ja ohjaus, 15 op (2.slk / 2.klk)
STYA4 Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
STYA5 Kandidaatintutkielma, 10 op (3.slk / 3.klk)
Sosiaalityön kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 60 op
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat valinnaisia opintoja 60 op, joista korkeintaan 20 op voi olla oman tutkinto-ohjelman opintoja. Valinnaisiin opintoihin sisältyy vähintään yksi toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, laajuudeltaan vähintään 20 opintopistettä. Seuraavat jaksot voivat kuulua valinnaisiin opintoihin.
STYA6 Päihteiden käyttö seurauksineen, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
STYA7 Lapset ja lastensuojelu, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
STYA8 Terveys, hyvinvointi ja sosiaalityö, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö