Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, sosiaalityö, sosiaalipedagogiikan linja

Osaamistavoitteet

Sosiaalipedagogiikan linjan opetuksen tavoitteena on:
-auttaa opiskelijaa tarkastelemaan yksilön ja yhteiskunnan suhteita eri perspektiiveistä. Se perehdyttää opiskelijaa kasvatuksen yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä keinoihin auttaa ihmistä toimimaan tietoisesti elinolojensa ja -ehtojensa parantamiseksi
- antaa opiskelijalle valmius toimia ammattitaitoisena nuorisotyöntekijänä sekä tieteellisenä asiantuntijana erityisesti nuorisotyön toiminta-alueen hallinto-, tutkimus-, organisointi- ja ohjaustehtävissä.

Sisältö

Sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan linjan sosiaalipedagogiikan opinnot rakentuvat sosiaalipedagogiikan perusopinnoista ja
aineopinnoista.

Lisätiedot

Tälle linjalle e i o l e o t e t t u opiskelijoita vuoden 2000 jälkeen.
Sosiaalipedagogiikan opintokokonaisuudessa sosiaalipedagogiikasta voi opiskella perus- ja aineopinnot (60 op).


avaa kaikki

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto, sosiaalityö, sosiaalipedagogiikan linja

Perusopinnot 25 op
Sosiaalipedagogiikan perusopinnot muodostuvat sosiaalipedagogiikan ja muutaman muun oppiaineen peruskursseista sekä kolmesta sosiaalipedagogista keskustelua valottavasta opintojaksosta.
Sosiaalipedagogiikan perusteet 12 op
Perusopintojen jakson Kasvatuksen historialliset ja filosofiset lähtökohdat (5 op) (Kasvatustieteen laitos) kanssa vaihtoehtoinen suoritus on Sosiaalitutkimuksen laitoksen jakso Sosiaalipolitiikan peruskurssi (2 op) tai Sosiaalityön tutkimuksen laitoksen jakso Sosiaalityön peruskurssi (2 op) sekä saman laitoksen jakso Yhteisölliset voimavarat (3 op). HUOM! Muutos lukuvuoden 2008-2009 opinto-oppaaseen verrattuna: jakson Johdatus filosofiaan laajuus on muuttunut 3 opintopisteestä 2 opintopisteeksi. Jakso on osa historiatieteen ja filosofian laitoksen laajempaa jaksoa Johdatus filosofiaan ja sen historiaan, josta siis sosiaalipedagogiikka varten suoritetaan osa PHILPE10a.
Aineopinnot 45 op
SPEDA1 Sosiaalipedagoginen keskustelu II 11 op
Suoritetaan sosiaalipedagogiikan opintokokonaisuuden jaksot SOPEA1, SOPEA2 .
A2 Sosiaalioikeus 5 op
Suoritetaan sosiaalityön opintojakso Sosiaalioikeuden perusteet
A4 Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Suoritetaan sosiaalityön Tutkimusmentelmäopinnot STYÖA4.
A4 Vaihtoehtoiset opinnot 9 op
Opiskelija valitsee opintojaksoja sosiaalipedagogiikan opintokokonaisuuden vaihtoehtoisista opinnoista 9 opintopisteen laajuisesti.
A5 Kandidaatin tutkielma ja sitä tukevat opinnot 10 op
Suoritetaan sosiaalipedagogiikan opintokokonaisuuden Loppuseminaari ja kirjoitetaan kypsyysnäyte.
Sivuaineopinnot 70 op
Sivuaineena suoritetaan sekä nuorisotyön että yhden sivuaineen opintoja 35 opintopisteen laajuisesti. On mahdollista suorittaa sivuaineet myös niin että Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintoja suoritetaan 60 opintopisteen laajuisesti ja muita sivuaineita 10 opintopisteen laajuisesti.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö