x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Etnomusikologia: HuK

Sisältö

Etnomusikologian opetus keskittyy kulttuurilähtöiseen musiikintutkimukseen, jossa teorianmuodostuksen ja analyysin keskipisteenä ovat musiikki, tanssi, ihminen ja yhteiskunta sekä näiden neljän osapuolen välinen vuorovaikutus. Tätä suhdetta tarkastellaan sekä musiikkianalyysin että antropologisen kulttuurianalyysin avulla.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineena etnomusikologia

1. Pääaine; perusopinnot ja aineopinnot 75 op
2. Kieli- ja viestintäopinnot 16 op
3. Sivuaineet ja muut opinnot 89 op
- joista vähintään yhdestä aineesta perusopinnot 25 op
- HOPS ja opintojen suunnittelu 2 op
- Muuten sisältö vapaavalintainen

Yhteensä 180 op

Edellytykset

Etnomusikologian menestyksellinen opiskelu edellyttää omakohtaista musiikinharrastusta ja musiikin teoreettisten peruskäsitteiden hallintaa. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus rakentaa ammatillinen pätevyytensä omakohtaisesti. Opiskelija voi valita omia vahvuuksiaan tukevia sivuaineita yliopiston laajasta tarjonnasta ja hyödyntää ammattiin tähdätessään myös muualla hankittuja valmiuksiaan, kuten pedagogista, journalistista, hallinnollista ja kaupallista osaamistaan sekä soitto- ja kielitaitoaan. Etnomusikologian opiskelijalle tärkeitä sivuaineita on mahdollista löytää myös opiskelijavaihdon kautta (korkeakouluverkostot ja JOO-opintomahdollisuudet).

Lisätiedot

Etnomusikologian opiskelijoille sopivia sivuaineita ovat esim. sosiaaliantropologia, muut taideaineet, historia, tiedotusoppi, mediakulttuuri, informaatiotutkimus ja kieliaineet. Lisäksi musiikintutkimuksen oppiaine osallistuu historian oppiaineen koordinoiman monitieteisen museologian opintokokonaisuuden toteuttamiseen. Etnomusikologian asiantuntemusta tarvitaan esimerkiksi lehdistön, radio- ja televisiotyön, konserttitoiminnan, mainonnan, kulttuurihallinnon, kehitysyhteistyön ja musiikki- ja aikuiskasvatuksen tehtävissä sekä tutkimuksessa.


avaa kaikki

Etnomusikologia: HuK

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö