x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kansanterveystiede: Terveystieteiden maisteri

avaa kaikki

Kansanterveystiede: Terveystieteiden maisteri

Kansanterveystieteen syventävät opinnot 103 op
Metodiopinnot 12 op
KATES012 Yhteinen johdanto, 2 op
KATES022 Kyselytutkimukset, 3 op
KATES032 Rekisteritutkimukset, 2 op
KATES006 Tutkielmaseminaari, 8 op
KATES009 Harjoittelu, 10 op
KATES010 Pro Gradu- tutkielma, 30 op
Terveystieteiden yksikkö