x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Lastentarhanopettajan koulutus, kasvatustieteen kandidaatin tutkinto

Osaamistavoitteet

Lastentarhanopettajan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät varhaiskasvatuksen pedagogisena toimintana sekä laaja-alaisesti yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä
- ymmärtävät lapsuuden ainutkertaisuuden merkityksen kehityksen ja oppimisen näkökulmista
- omaksuvat kasvatustieteen ja valitsemansa sivuaineen keskeisiä sisältöjä
- omaksuvat tieteellisen ajattelun ja ongelmanratkaisun periaatteet sekä tutkivan työotteen
- pystyvät varhaispedagogiikkaa hyödyntäen edistämään lasten kehitystä ja kasvatusta varhaiskasvatuksen eri konteksteissa
- oppivat havainnoimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta pedagogisena toimintana
- kehittävät vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamistaan
- oppivat toimimaan oman työnsä ja työyhteisönsä kehittäjänä sekä asiantuntijana varhaiskasvatuksen eri tehtäväalueilla
- ymmärtävät ammatillisen kehityksen ja henkilökohtaisen kasvun kokonaisvaltaisen yhteyden sekä eettisen vastuunsa varhaiskasvatuksen asiantuntijoina.

Sisältö

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon rakenne

Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot 20 op
Pääaineen perus- ja aineopinnot 75 op
(sisältyy harjoittelu/työssäoppiminen 15 op)
Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op
Sivuaineen opinnot (vapaasti valittava sivuaine) 25 op

Kokonaislaajuus 180 op


avaa kaikki

Lastentarhanopettajan koulutus, kasvatustieteen kandidaatin tutkinto

Kasvatustieteiden yksikkö