x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan aineenopettajan koulutus, kasvatustieteen kandidaatin tutkinto

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon tavoitteena on perehdyttää opiskelija kasvatustieteen tutkimuskohteisiin sekä kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on tutkimusmenetelmien peruspiirteiden tuntemusta, valmiutta itsenäiseen tiedonhankintaan ja tutkimustiedon kriittiseen lukemiseen ja analysoimiseen omalta alalta. Tutkinnon keskeisenä tavoitteena on luoda edellytykset opettajakelpoisuuden tuottaville maisteriopinnoille ja kehittää opiskelijan työelämävalmiuksia.

Kandidaatin tutkinnon pääaineena on kasvatustiede. Tutkinnon sivuaineopintoina suoritetaan perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuteen edellytettävät opetettavan aineen opinnot eli matematiikan perus- ja aineopinnot.


Tutkinnon rakenne

Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 op
Pääaineen opinnot 60 op
Sivuaineiden opinnot (60 op + 25 op + 3 op) 88 op
Valinnaiset opinnot 12 op
Kokonaislaajuus 180 op


avaa kaikki

Matematiikan aineenopettajan koulutus, kasvatustieteen kandidaatin tutkinto

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op
TOKLA1A Yleispedagogiikka, 3 op
TOKLA2 Ainedidaktiikka 1, 5 op
TOKLA3 Ainedidaktiikka 2, 5 op
AI4.1 Perusharjoittelu 1, 3 op
AI4.2 Perusharjoittelu 2, 3 op
TOKLA5 Yleisharjoittelu, 3 op
Tutkielmaopinnot 13 op
TOKLAI1 Tutkimusmetodit, 2 op
TOKLAI3 Kandidaatintyö, 9 op
Kasvatustieteiden yksikkö