x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (kunnallistalous)

Osaamistavoitteet

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (T&A-maisteriohjelma) on Tampereen yliopiston tarjoama ainutlaatuinen kaksivuotinen maisterikoulutus, joka toteutetaan johtamiskorkeakoulun oppiaineiden yhteistyöllä.

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelmalle on asetettu kaksi tavoitetta.

1. Ensimmäisenä tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus erikoistua tarkastuksen ja arvioinnin erityiskysymyksiin ja tuottaa alan asiantuntijoita erilaisiin taloushallinnon tehtäviin erilaisissa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa.

2. Toisena tavoitteena on varmistaa, että opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osana maisterintutkintoaan ne tilintarkastajien ammattitutkintoihin (KHT ja JHTT) vaadittavat opinnot, jotka ovat perusedellytyksenä näihin tutkintoihin osallistumiselle. Tältä osin koulutuksen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat kulloinkin voimassa olevat tilintarkastusta ja tilintarkastajien auktorisointia koskevat normit. Tilintarkastajien ammattitutkintojen osalta koulutus keskittyy KHT- ja JHTT-tutkintojen edellyttämiin opintoihin, kun taas HTM-tutkintoon tähtäävät opinnot toteutetaan lähinnä ammattikorkeakoulujen toimesta.

Sisältö

Maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä. Maisteriohjelma rakentuu laskentatoimen oppiaineista ja oikeustieteistä. Laskentatoimen opetuksesta vastaa oppiaineet yrityksen taloustiede, laskentatoimi, finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi sekä kunnallistalous. Oikeustieteiden opetuksesta vastaa erityisesti oppiaineet yritysjuridiikka, vero-oikeus ja julkisoikeus. Ohjelma käsittää sekä KHT- ja JHTT-suuntauksille yhteisiä opintojaksoja että erikseen kummallekin suuntaukselle tarjottavia opintojaksoja.

Maisteriohjelman opiskelija suorittaa pakollisina kaikille yhteiset ja erityisesti oman suuntauksensa mukaiset syventävät opinnot. Perus- ja aineopintoja kunkin opiskelijan tulee suorittaa hänelle räätälöidyn henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti.

HOPS:n sisältöön vaikuttavat opiskelijan aikaisemmin suorittamat opinnot ja se, onko opiskelija tullut ohjelmaan Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta vai onko hän muusta yliopistosta siirtynyt kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot suorittanut henkilö. Myös opiskelijan pääaine ja sivuaineet kandidaatin tutkinnossa vaikuttavat HOPS:in muotoutumiseen. Lähtökohtaisesti edellytetään kuitenkin, että maisteriohjelmaan valitulla on laskentatointen ja/tai oikeustieteiden perus- ja aineopinnot valtaosin suoritettuna (joskaan ei välttämättä Tampereen yliopistossa eikä samoin nimettyjä kursseja, mutta vastaava tietomäärä).

Lisätiedot

Maisteriohjelman johtaja: professori Jarmo Vakkuri


avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu