x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena vero-oikeus

Osaamistavoitteet

Tutkinnon ammatillisena tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet, joita tarvitaan verotuksen asiantuntija-, suunnittelu- ja johtotehtävissä. Lisäksi opiskelija saa valmiudet säilyttää verotuksen asiantuntemus muuttuvissa olosuhteissa. Vaikka tutkinnon ammatillinen tavoite on määritelty ensisijaisesti verotukseen liittyviä tehtäviä ajatellen, tutkinto soveltuu myös kirjanpidon ja yrityksen laskentatoimen, yrityksen taloushallinnon sekä yritysjuridiikan asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

Tutkinnon tieteellisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa ratkaista itsenäisesti verotuksessa esiintyviä oikeudellisia ongelmia, ja että opiskelijalla on teoreettinen ja menetelmällinen valmius tieteellisen tiedon soveltamiseen ammatillisilla tehtäväalueilla sekä valmius tutkimustyöhön ja tieteellisen tiedon hankkimiseen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa korostuvat ensisijaisesti ammatilliset tavoitteet.

Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:
– verotuksen tavoitteet, verojärjestelmän rakenne ja verotuksen yhteiskunnallinen merkitys,
– vero-oikeuden käsitteistö ja teoriat,
– vero-oikeudellisten normien sisältö, tausta ja tavoitteet,
– verotuksen eurooppalaiset ja kansainväliset kehityspiirteet,
– verosuunnitteluun liittyvät kysymykset,
– oikeudellisen päätöksenteon teoreettiset perusteet ja periaatteet sekä oikeudellisen tutkimuksen menetelmät,
– keskeiset yrityksen laskentatoimen, julkisoikeuden ja yritysjuridiikan osa-alueet sekä
– vuorovaikutustaidot mukaan lukien monipuolinen kielitaito

Sisältö

Vero-oikeus pääaineena suoritettavan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) ammatillisena perustana ovat yksityissektorin ja verohallinnon vero-oikeuden ja laskentatoimen asiantuntemusta edellyttävät tehtävät.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa opinnot jakautuvat
– vero-oikeuden perusopintoihin ja aineopintoihin,
– pakollisiin sivuaineopintoihin,
– harjoitteluun,
– kieliopintoihin,
- muihin pakollisiin opintoihin ja
– vapaasti valittaviin opintoihin.

Vero-oikeuden perus- ja aineopinnot sisältävät mm. henkilöverotusta, yritysverotusta ja muuta välitöntä verotusta sekä välillistä verotusta koskevia opintoja. Opiskelija saa opinnoissa valmiuden oikeussäännösten soveltamiseen konkreettisissa ratkaisu- ja päätöksentekotilanteissa ja valmiuden hoitaa itsenäisesti verotukseen liittyviä valmistelu-, tarkastus-, muutoksenhaku-, suunnittelu- ja muita tehtäviä, jotka edellyttävät laaja-alaista alan asiantuntemusta.

Vero-oikeus pääaineena suoritettavaan kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyy vero-oikeuden opintojaksojen lisäksi muiden oikeudenalojen ja tieteenalojen opintoja. Pakolliset sivuaineopinnot kandidaatin tutkinnossa ovat:
– yrityksen taloustiede, laskentatoimi, 35 op
– yritysjuridiikka, 11 op
– julkisoikeus, 15 op

Vapaasti valittavien opintojen tulee kandidaatin tutkinnossa sisältää vähintään 10 op:n laajuinen opintokokonaisuus yhdestä seuraavista aineista: kansantaloustiede, yrityksen hallinto, markkinointi tai vakuutustiede. Loppuosa voidaan valita ilman rajoituksia ja niihin voidaan sisällyttää myös opintoja toisista yksiköistä. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää myös kieliopintoja, pakollisten sivuaineiden lisäopintoja ja julkisen tai yksityisen sektorin johtotehtäviin valmiuksia antavia opintoja. Opintojen valinnassa voidaan ottaa huomioon myös auktorisoitujen tilintarkastustutkintojen vaatimukset. Esimerkkejä suositeltavista sivuainekokonaisuuksista ja opintopaketeista löytyy opinto-oppaasta kohdasta Vapaasti valittavat opinnot - Muut vapaasti valittavat opinnot.

Lisätiedot

Tenttiminen tapahtuu opintojaksoittain. Kukin opintojakso tentitään yhtenäisenä kokonaisuutena, joka muodostuu jaksosta riippuen luennoista, harjoituksista, kirjallisuudesta ja säädöksistä. Säädökset edellytetään hallittavaksi keskeisen sisällön osalta uusimman, vuosittain ilmestyvän Verolait tai Verosäädökset -julkaisun mukaisina. Vero-oikeuden ilmoitustaululla ja kotisivuilla ilmoitetaan kunkin lukukauden alussa lisäksi ne säädöksiin tehdyt muutokset, jotka tenttiin valmistautuessa on otettava huomioon. Tentti voidaan järjestää muullakin tavoin kuin kirjallisena kuulusteluna.

Opintojaksojen Henkilöverotus, Yritysverotus, Arvonlisäverotus ja Vero-oikeuden erityisosa tenteissä saa olla mukana Verolait tai Verosäädökset -teos. Muiden opintojaksojen tenteissä ei saa käyttää lakikirjaa, ellei kuulustelija ole asiasta toisin ilmoittanut.

Vero-oikeutta sivuaineena opiskelevien on ennen muita opintojaksoja suoritettava opintojaksot Johdatus oikeusjärjestykseen sekä Vero-oikeuden perusteet. Ryhmäopetusta sisältäviin opintojaksoihin sivuaineopiskelijat otetaan jonolain mukaisessa järjestyksessä. Sivuaineopiskelijoiden on syytä huomata, että opiskelijoilla oletetaan olevan käytettävissään uusin Verolait tai Verosäädökset -julkaisu. Tämä ei kuitenkaan koske kaikkia opintojaksoja (ks. opintojaksokuvaukset). Lisäksi on suositeltavaa, että opiskelija on perehtynyt yrityksen kirjanpidon perusteisiin yritysten verokysymyksiä koskevien jaksojen osalta.


avaa kaikki

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena vero-oikeus

Vero-oikeuden perusopinnot 33 op
VOIKP2 Henkilöverotus, 5 op
VOIKP3 Yritysverotus, 5 op
YJURP020 Sopimusoikeus, 5 op
YJURP070 Yhtiöoikeus, 5 op
Yritysjuridiikka sivuaineopinnot 11 op
YJURA040 Prosessioikeus, 3 op
Vaihtoehtoiset opintojaksot 3 op
Suoritettava yksi allaolevista
YJURA025 Vahingonkorvausoikeus, 3 op
YJURA050 Luotto-oikeus, 3 op
YJURA095 Markkinaoikeus, 3 op
YJURA096 Immateriaalioikeus, 3 op
YJURA097 Kilpailuoikeus, 3 op
Vapaasti valittavat opinnot 24 op
Suoritettava 24 opintopistettä
Valinnaiset kauppatieteiden opinnot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
Muut vapaasti valittavat opinnot 14 op
Suoritettava 14 opintopistettä
Johtamiskorkeakoulu