x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden maisterin tutkinto pääaineena kunnallisoikeus

Osaamistavoitteet

Kunnallisoikeus pääaineena on mahdollista suorittaa hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op).

Kunnallisalan ammatillisena tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuoliset tiedot ja taidot yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämiseen sekä valmiudet erilaisten organisaatioiden johtamiseen, taloushallintoon ja päätöksentekoon sekä kehittämistehtäviin. Opiskelun antamat valmiudet soveltuvat asiantuntijatehtäviin julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät, muut alue- ja maakuntatason julkisyhteisöt, julkiset liikelaitokset sekä valtionhallinto) ohella myös yrityksissä, järjestöissä ja yhteisöissä.

Opintojen tieteellisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kuntien ja muiden alueyhteisöjen hallintaan ja kehittämiseen sekä ilmiöiden tieteelliseen tutkimukseen. Opiskelija saa teoreettiset ja metodiset valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa kuntien ja muiden yhteisöjen johtamis-, hallinto-, talous-, suunnittelu-, arviointi- ja tutkimustehtävissä. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Sisältö

Maisteritutkinnossa kunnallishallintoa koskevia tietoja syvennetään pääaineen opintojen sekä sitä tukevien sivuaineopintojen avulla. Näiden opintojen ohella maisteritutkinnossa perehdytään tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija voi valita vapaasti osan sivuaineista oman kiinnostuksensa ja ammatillisen suuntautumisensa mukaan. Sivuaineiksi suositellaan myös muita kunnallisalan oppiaineita, jotta ne pääaineen opintoja laajentamalla turvaavat monipuolisen asiantuntemuksen. Kunnallisoikeuden maisteriopintoihin sisältyy valinnaisia sivuaineopintoja 29 - 34 op.


Tenttiminen ja arvosanan määräytyminen

Opintojaksoihin sisältyvä kirjallisuus tentitään joko erikseen kunnallisoikeuden yleisinä tenttipäivinä tai luentosarjojen kertauskuulustelujen yhteydessä. Suoritustapa ilmoitetaan asianomaisen opintojakson yhteydessä. Opintosuoritukset arvostellaan yliopiston arviointijohtosäännön mukaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja arvostelusta ja arvostelun perusteista saa tenttien, opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien arvostelun suorittaneelta opettajalta.

Opintojaksot ja opintosuoritukset merkitään suoritetuiksi välttävin, tyydyttävin, hyvin, kiitettävin tai erinomaisin tiedoin, jotka muodostuvat yliopiston arviointijohtosäännön mukaisesti seuraavasti:

Arvosteluasteikko
1 välttävä
2 tyydyttävä
3 hyvä
4 kiitettävä
5 erinomainen


Kokonaismerkintä

Opintokokonaisuudet merkitään suoritetuiksi välttävin, tyydyttävin, hyvin, kiitettävin tai erinomaisin tiedoin, jotka muodostuvat seuraavasti:
1,0-1,4 = välttävät tiedot
1,5-2,4 = tyydyttävät tiedot
2,5-3,4 = hyvät tiedot
3,5-4,4 = kiitettävät tiedot
4,5-5,0 = erinomaiset tiedot

Opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy eri opintojaksojen arvosanoista opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona. Kandidaatin tutkinnon pääaineen lopullinen arvosana määräytyy aineopintojen arvosanan ja tutkielman arvosanan perusteella. Maisterin tutkinnossa pääaineen lopullinen arvosana määräytyy syventävien opintojen arvosanan perusteella.


avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu