x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena kunnallisoikeus

Osaamistavoitteet

Kunnallisoikeus pääaineena on mahdollista suorittaa hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op).

Kunnallisalan ammatillisena tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuoliset tiedot ja taidot yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämiseen sekä valmiudet erilaisten organisaatioiden johtamiseen, taloushallintoon ja päätöksentekoon sekä kehittämistehtäviin. Opiskelun antamat valmiudet soveltuvat asiantuntijatehtäviin julkisen sektorin (kunnat, kuntayhtymät, muut alue- ja maakuntatason julkisyhteisöt, julkiset liikelaitokset sekä valtionhallinto) ohella myös yrityksissä, järjestöissä ja yhteisöissä.

Opintojen tieteellisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet kuntien ja muiden alueyhteisöjen hallintaan ja kehittämiseen sekä ilmiöiden tieteelliseen tutkimukseen. Opiskelija saa teoreettiset ja metodiset valmiudet soveltaa tieteellistä tietoa kuntien ja muiden yhteisöjen johtamis-, hallinto-, talous-, suunnittelu-, arviointi- ja tutkimustehtävissä. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Sisältö

Kandidaatintutkinnossa opiskelija saa perustiedot kuntien asemasta, tehtävistä ja toiminnasta. Opiskelija voi valita vapaasti osan sivuaineista oman kiinnostuksensa ja ammatillisen suuntautumisensa mukaan. Sivuaineiksi suositellaan myös muita kunnallisalan oppiaineita, jotta ne pääaineen opintoja laajentamalla turvaavat monipuolisen asiantuntemuksen.

Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sisältyy 28 op yhteisiä oikeudellisia opintoja, jotka ovat pakollisia kunnallisoikeuden pääaineopiskelijoiden lisäksi julkisoikeuden, vero-oikeuden ja yritysjuridiikan pääaineopiskelijoille. Kunnallisoikeuden pääaineopiskelijoiden tutkintorakenteessa nämä opinnot ovat osin pakollisia pääaineopintoja ja osin pakollisia sivuaineopintoja. Yhteiset oikeudelliset opinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista:
– Johdatus oikeusjärjestykseen JOIKP0 (sis. pääaineeseen)
– Julkisoikeuden perusteet JOIKP1 (sis. pääaineeseen)
– Eurooppaoikeus JOIKP2 (sis. pääaineeseen)
– Vero-oikeuden perusteet VOIKP1 (sis. pääaineeseen)
– Oikeusteorian perusteet JOIKP4 (sis. pääaineeseen)
– Kunnallisoikeuden perusteet KUOIP1 (sis. pääaineeseen)
– Johdatus yritysjuridiikkaan YJURP015
– Sopimusoikeus YJURP020a (sis. pääaineeseen)

Sivuaineopinnot

Kunnallisoikeuden kandidaattiopintoihin sisältyy sivuaineopintoja 73 op, joista pakollisia on 27 op. Vapaasti valittavaksi sivuaineeksi suositellaan kunnallispolitiikan, kunnallistalouden, julkisoikeuden, yritysjuridiikan, aluetieteen tai hallintotieteen opintoja. Opinnot voivat koostua joko yhdestä oppiaineesta tai ne voivat koostua useammasta oppiaineesta. Ainakin yhdessä sivuaineessa tulee kandidaatin tutkinnossa suorittaa vähintään 25 op:n laajuiset opinnot. Sivuaineen voi valita vapaasti. Opiskelijaa suositellaan kuitenkin suorittamaan yhdestä sivuaineesta perus- ja aineopinnot. Kunnallisoikeuden pääaineopiskelija voi täydentää kunnallisalan opintokokonaisuuden 25 op:een laajuiseksi kunnallispolitiikan tai kunnallistalouden perus- tai aineopintojaksoilla.

Sivuaineeksi voi valita myös Tampereen yliopiston muita oppiaineita tai myös muiden yliopiston oppiaineita. Opiskelijan kannattaa paneutua sivuaineiden valintaan huolella, sillä sivuaineilla saattaa olla olennaista merkitystä työuran kannalta.


Kunnallisoikeus sivuaineena

Jollei kunnallisoikeutta sivuaineena opiskeleva halua suorittaa kokonaisuudessaan kunnallisoikeuden perus- ja aineopintojen kokonaisuutta, hän voi valita suoritettavat opintojaksot. Kunnallisoikeuden opintoihin sisältyvän kandidaattiseminaarin voi korvata myös kunnallistalouden tai kunnallispolitiikan aineopinnoilla.


Tenttiminen ja arvosanan määräytyminen

Opintojaksoihin sisältyvä kirjallisuus tentitään joko erikseen kunnallisoikeuden yleisinä kuulustelupäivinä tai luentosarjojen kertauskuulustelujen yhteydessä. Suoritustapa ilmoitetaan asianomaisen opintojakson yhteydessä. Opintosuoritukset arvostellaan yliopiston arviointijohtosäännön mukaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja arvostelusta ja arvostelun perusteista saa tenttien, opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien arvostelun suorittaneelta opettajalta.

Opintojaksot ja opintosuoritukset merkitään suoritetuiksi välttävin, tyydyttävin, hyvin, kiitettävin tai erinomaisin tiedoin, jotka muodostuvat yliopiston arviointijohtosäännön mukaisesti seuraavasti:

Arvosteluasteikko
1 välttävä
2 tyydyttävä
3 hyvä
4 kiitettävä
5 erinomainen


Kokonaismerkintä

Opintokokonaisuudet merkitään suoritetuiksi välttävin, tyydyttävin, hyvin, kiitettävin tai erinomaisin tiedoin, jotka muodostuvat seuraavasti:
1,0-1,4 = välttävät tiedot
1,5-2,4 = tyydyttävät tiedot
2,5-3,4 = hyvät tiedot
3,5-4,4 = kiitettävät tiedot
4,5-5,0 = erinomaiset tiedot

Opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy eri opintojaksojen arvosanoista opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona. Kandidaatin tutkinnon pääaineen lopullinen arvosana määräytyy aineopintojen arvosanan ja tutkielman arvosanan perusteella. Maisterin tutkinnossa pääaineen lopullinen arvosana määräytyy syventävien opintojen arvosanan perusteella.


avaa kaikki

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena kunnallisoikeus

Johtamiskorkeakoulu