x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena julkisoikeus

Osaamistavoitteet

Julkisoikeus pääaineena on mahdollista suorittaa hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op).

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinnossa painottuvat ammatilliset tavoitteet. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia julkisen sektorin ja muiden julkisia hallintotehtäviä suorittavien yhteisöjen yleishallintoon, henkilöstöhallintoon ja taloushallintoon liittyvissä tehtävissä, joissa tarvitaan oikeudellista asiantuntemusta. Tutkinto soveltuu myös järjestöjen sekä yritysten vastaaviin asiantuntijatehtäviin. Tutkinto antaa valmiudet ammattitaidon säilyttämiseen ja kehittämiseen muuttuvissa olosuhteissa. Opiskelija saa työtehtävien suorittamiseen tarvittavan viestintä- ja kielitaidon.

Tutkinnon tieteellisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet oikeudelliseen ajatteluun, julkisoikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen ja julkisoikeudellisen tutkimuksen seuraamiseen. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee oikeusjärjestyksen perusteet ja hänellä on jäsentynyt kokonaiskuva julkisoikeudesta ja sen eri osa-alueista. Tutkinto antaa opiskelijalle valmiudet ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen.

Sisältö

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinnossa opinnot jakautuvat 1) julkisoikeuden perus- ja aineopintoihin 2) kieli- ja viestintäopintoihin, 3) yhteisiin menetelmäopintoihin sekä 4) sivuaineopintoihin.

Julkisoikeuden perus- ja aineopinnot sisältävät hallinto- ja valtiosääntöoikeuden sekä finanssihallinto- ja EU-oikeuden sekä oikeusteorian opintoja. Tavoitteena on antaa kokonaiskuva julkisoikeudesta ja perehdyttää keskeisimpiin hallinto-oikeuden osa-alueisiin ja valtiosääntöoikeuteen. Perusopintojen laajuus on yhteensä 27 opintopistettä ja aineopintojen laajuus yhdessä perusopintojen kanssa 71–75 opintopistettä. Aineopintojen sisältö on eräiltä osiltaan valinnainen, mikä mahdollistaa erikoistumisen esimerkiksi informaatio-oikeuteen, kunnallisoikeuteen, sosiaalioikeuteen sekä kansainväliseen ja eurooppalaiseen oikeuteen. Oman erityisalansa muodostaa julkisen sektorin tilintarkastuskoulutus.

Yhteiset menetelmäopinnot sisältävät ammatilliseen toimintaan ja tieteelliseen ajatteluun johdattelevia opintoja.

Sivuaineopinnot
Julkisoikeus pääaineena suoritettavaan hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyy julkisoikeuden opintojaksojen lisäksi muiden oikeudenalojen ja tieteenalojen opintoja. Pakollisina sivuaineina on kandidaatin tutkinnossa suoritettava yritysjuridiikasta opinto-jaksot johdatus yritysjuridiikkaan (YJURP015, 5 op), sopimusoikeus (YJURP020, 5 op) ja yhtiöoikeus (YJURP070, 5 op). Ainakin yhdessä sivuaineessa tulee kandidaatin tutkinnossa suorittaa perusopinnot (vähintään 25 op). Muilta osin sivuaineopinnot ovat opiskelijan vapaasti valittavissa. On suositeltavaa suorittaa yhdessä sivuaineessa perus- ja aineopinnot. Sivuaineina tulevat kysymykseen esimerkiksi seuraavat oppiaineet: aluetiede, finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi, hallintotiede (esim. johtamiseen liittyvät jaksot), kansantaloustiede, kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus, kansainvälinen politiikka, kunnallispolitiikka, kunnallistalous, kauppatieteet, sosiologia, tietojenkäsittelyoppi, tilastotiede, valtio-oppi, vero-oikeus, yritysjuridiikka ja ympäristöpolitiikka. Erityisesti myös kieliopintoja suositellaan sisällytettäväksi vapaasti valittaviin opintoihin. Kunnallisoikeutta ei voi sisällyttää omaksi erilliseksi sivuaineeksi julkisoikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon vähimmäislaajuuteen.


Yhteiset oikeudelliset opinnot
Kandidaatin tutkintoon sisältyy 35 op yhteisiä oikeudellisia opintoja, jotka ovat pakollisia julkisoikeuden pääaineopiskelijoiden lisäksi kunnallisoikeuden, vero-oikeuden ja yritysjuridiikan pääaineopiskelijoille. Julkisoikeuden pääaineopiskelijoiden tutkintorakenteessa nämä opinnot ovat osin pakollisia pääaineopintoja ja osin pakollisia sivuaineopintoja. Yhteiset oikeudelliset opinnot muodostuvat seuraavista opintojaksoista:
– Johdatus oikeusjärjestykseen (sisältyy pääaineopintoihin)
– Julkisoikeuden perusteet (sisältyy pääaineopintoihin)
– Eurooppaoikeus (sisältyy pääaineopintoihin)
– Vero-oikeuden perusteet (sisältyy pääaineopintoihin)
– Oikeusteorian perusteet (sisältyy pääaineopintoihin)
– Kunnallisoikeuden perusteet I (sisältyy pääaineopintoihin)
– Johdatus yritysjuridiikkaan
– Sopimusoikeus
- Yhtiöoikeus

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSIÄ:
Opiskelija on oikeutettu suorittamaan keskeneräisen opintokokonaisuuden tai -jakson loppuun lukuvuosina 2008–2010 voimassa olleen opintopisteisen opetussuunnitelman mukaisesti syyslukukaudella 2010. Mikäli opiskelijalla jää opintokokonaisuuden suorittaminen kesken, suoritettujen osien vastaavuudesta on sovittava ao. opettajan kanssa erikseen. Siirtymäsäännöksiä sisältyy myös hallintotieteellisen koulutusalan tutkintoja koskeviin määräyksiin.

TENTTIMINEN JA ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN:
Tenttiminen tapahtuu opintojaksoittain. Kussakin opintojaksossa luennot, kirjallisuus ja säädökset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka on kuulustelun kohteena. Säädökset täydentävät tutkintovaatimuksiin kuuluvaa kirjallisuutta ja ne edellytetään hallittavaksi keskeiseltä sisällöltään Finlexin ajantasaisen lainsäädännön mukaisina. Tentti voidaan järjestää muullakin tavoin kuin kirjallisena kuulusteluna. Opintojaksoihin sisältyvien teosten suorittamista ei voida korvata samojen teosten aiemmalla suorituksella jossain muussa oppiaineessa, ellei ao. opintojakson kohdalla ole muuta ilmoitettu tai ellei korvaamisesta ole suorituksen vastaanottajan kanssa ennen tenttiin ilmoittautumista sovittu. Opintojaksojen suoritusjärjestys käy selville opetussuunnitelmasta. Kaikkien niiden julkisoikeuden tuottamien opintojaksojen arvostelussa, jotka sisältävät luentosarjan ja/tai kirjallisuuden kuulustelun, käytetään (ellei toisin ole ilmoitettu) asteikkoa 0–10 pistettä kysymystä kohden. Opintojakson lopullinen arvosana määräytyy osamäärän mukaan, joka saadaan jakamalla opintojakson kuulustelussa saatu yhteispistemäärä kysymysten lukumäärällä. Tällöin:
vähintään
9 pistettä = erinomaiset tiedot (5)
8 pistettä = kiitettävät tiedot (4)
7 pistettä = hyvät tiedot (3)
6 pistettä = tyydyttävät tiedot (2)
5 pistettä = välttävät tiedot (1)
alle 5 pistettä = hylätty (i)
Asteikkoa 1–5 käytetään merkittäessä suoritus opintosuoritusrekisteriin.
Opintokokonaisuudet merkitään suoritetuksi välttävin, tyydyttävin, hyvin, kiitettävin tai erinomaisin tiedoin, jotka muodostuvat seuraavasti:
1,0–1,4 = välttävät tiedot
1,5–2,4 = tyydyttävät tiedot
2,5–3,4 = hyvät tiedot
3,5–4,4 = kiitettävät tiedot
4,5–5,0 = erinomaiset tiedot

Opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy eri opintojaksojen arvosanoista opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona. Kandidaatin tutkinnon pääaineena julkisoikeuden lopullinen arvosana määräytyy perus- ja aineopintojen arvosanan ja tutkielman arvosanan perusteella.


avaa kaikki

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena julkisoikeus

Johtamiskorkeakoulu