x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Korkeakouluhallinnon ja johtamisen maisteriohjelma (KOHAMA)

Osaamistavoitteet

Maisteriohjelman suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät korkeakouluhallinnon ja korkeakoulujen johtamisen teoriaperustaa, teorioiden ja käytännön hallintotyön yhteyksiä sekä suomalaisen korkeakoulupolitiikan ja -hallinnon asemaa ja ominaisluonnetta kansainvälisessä ja erityisesti eurooppalaisessa viitekehyksessä. Ohjelman osaamistavoitteissa korostetaan kansainvälisen tutkimustiedon soveltamista käytännön korkeakouluhallinnon ongelmiin ja tehtäviin. Koulutuksen sisällöt kattavat hallinnon johtamis-, suunnittelu- ja esittelytehtäviä tukevia alueita. Koulutuksen suorittaneet hallitsevat korkeakoulujen johtamisen hallinnon ja talouden keskeiset teoriat ja käsitteet. Maisteriohjelman metodi- ja tutkielmaopinnot antavat valmiudet siirtyä tutkimustehtäviin ja hallintotieteellisiin jatko-opintoihin.

Sisältö

Maisteriohjelman perustana ovat hallintotieteen ja erityisesti korkeakouluhallinnon alat. Maisteriohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja se koostuu neljästä moduulista. Moduuli I muodostuu Korkeakouluhallinnon ja johtamisen –opintokokonaisuuden syventävistä opintojaksoista. Moduulin painotus on käytännön hallintotyön kehittämisessä ja ymmärtämisessä korkeakoulututkimuksen käsitteistön kautta. Moduuli II kurssit luovat teoreettisen ja käsitteellisen pohjan korkeakoulututkimuksen alan syventävän tutkielman tekemiseen ja korkeakouluhallinnon tutkimuksen kannalta keskeisien kysymysten muotoilemiseen. Moduuli III ja IV muodostuvat metodi- ja tutkielmaopinnoista.

Edellytykset

Korkeakouluhallinnon ja –johtamisen maisteriohjelman opinnot ovat syventävien opintojen tasoisia opintoja. Kurssit ovat pääsääntöisesti avoimia vain Korkeakouluhallinnon ja –johtamisen maisteriohjelman pääaineopiskelijoille. Maisteriohjelmaan on erillinen haku.

Lisätiedot

Opintojen alussa laadittavassa henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS)suunnitellaan yksilöllisesti kunkin opiskelijan tutkinnon sisältö pakollisine ja valinnaisine opintoineen. Tutkintoon vaadittavien opintojen koostumus riippuu opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja opiskelijan tutkinnolleen asettamat tavoitteet. Tutkinnon minimilaajuus (120 op) voi täydentävien ja vapaavalintaisten opintojen vuoksi ylittyä. Maisteriohjelman vastuuhenkilönä toimii tutkimusjohtaja.


avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu