x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op, pääaineena tilastotiede

Osaamistavoitteet

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteena antaa opiskelijalle
- tilastotieteen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen;
- valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin;
- edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sekä jatkuvaan oppimiseen;
- edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä;
- riittävä kieli- ja viestintätaito.

Sisältö

Seuraavassa esitetään minimilaajuisen luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne ja ohjeellinen aikataulu kandidaatintutkinnon suorittamiseen kolmessa vuodessa. Lyhenteet: V=vuosi.

1. Yksikön yhteiset opinnot, 8 op
- MUUI01 Orientoivat opinnot, 1V I periodi, 1 op
- TILTTY2 Opintojen ohjattu suunnittelu, 1–3V, 2 op
- MUUI02 Tiedonhankinnan perusteet, 1–2V, 2 op
- TKOPY4 Tietotekniikan peruskurssi, 1V, 3 op

2. Viestintä- ja kieliopinnot, 11 op
- KKSU34I Tieteellinen kirjoittaminen, 3V, 3 op
- PUHEK1 Puheviestintätiedon perusteet, 2–3V, 2 op
- KKRU24 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 2–3V, 3 op
- KKEN57 Englannin kielen keskustelu- ja kirjoituskurssi, 2–3V, 3 op
Ks. kielikeskuksen opinto-opas, informaatiotieteiden yksikön kieliopinnot.

3. Tilastotieteen perus- ja aineopinnot, 80 op
Perusopinnot
- TILTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 1V I periodi, 7 op
- TILTP2 Tilastollisten menetelmien perusteet I, 1V II–III periodi, 9 op
- TILTP3 Tilastollisten menetelmien perusteet II, 1V IV periodi, 9 op
Aineopinnot
- TILTA1A Todennäköisyyslaskenta, 2V I periodi, 4 op
- TILTA1B Matemaattisen tilastotieteen perusteet, 2V II periodi, 5 op
- TILTA2A Tilastotieteen matriisilaskenta I, 2V I periodi, 4 op
- TILTA3 Monimuuttujamenetelmät, 2-3V, 4 op
- TILTA4 Tilastollinen tietojenkäsittely, 2V, 4 op
- TILTA26 Yleistetyt lineaariset mallit I, 2–3V, 4 op
- TILTA33 Tilastollinen päättely I, 2V III–IV periodi, 8 op
- Valinnaisia tilastotieteen aineopintojaksoja, 2–3V, 12 op
- TILTA37 LuK-tutkielma sisältäen seminaarin, 3V II–IV periodi, 10 op

4. Matematiikan opintoja, 1–2V, 20 op

5. Tietojenkäsittelyopin perusopintoja, 1–2V, 15 op
Lausekielinen ohjelmointi -opintojakso pakollinen.

6. Jonkin sovellustieteen opinnot, 2–3V, 25 op

7. Vapaasti valittavat opinnot, 1–3V, 21 op
Mitä tahansa tutkintoon sopivia opintoja, esim. tilastotiedettä.


avaa kaikki

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK) 180 op, pääaineena tilastotiede

Informaatiotieteiden yksikkö