x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2010–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Filosofian maisterin tutkinto (FM) 120 op, asiakirjahallinnan suuntautumisvaihtoehto

Osaamistavoitteet

Asiakirjahallinnan suuntautumisvaihtoehto tuottaa valmiuksia toimia asiakirjahallinnan erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä arkistoinstituutioissa.
Asiakirjahallinnan opinnoissa keskitytään digitaalisen asiakirja-aineiston tuottamisen, hallinnan, organisoinnin, pitkäaikaisen säilyttämisen sekä käytettävyyden kysymyksiin. Organisaation toimintaprosessit, tietojärjestelmät, normivaatimukset sekä tiedonhallinnan organisointi ja tiedon käytettävyys asettavat vaatimuksia asiakirjahallinnalle. Vaatimustenmukaisen asiakirjahallinnan suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät monialaista tietämystä. Asiakirjahallinnan teoreettista ja ammatillista tietopohjaa rakennetaan laajasti arkistotieteen, informaatiotutkimuksen ja metodiopintojen pohjalta. Integroitua informaatioalan osaamista edellytetään erityisesti arkistoinstituutioiden tietopalvelujen kehittämisessä sosiaalista kysyntää vastaaviksi verkkopalveluiksi, asiakirja-aineistojen digitointiprojekteissa sekä kansallisten sähköisten arkistopalvelujen rakentamisessa. Opiskelija voi opintojaksojen valinnolla profiloida asiakirjahallinnan asiantuntemusaluettaan. Vaihtoehtoja tähän tarjoavat suuntautumisvaihtoehdon sisällä asiakirjahallinnan ammatilliset projektit, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median muut opintojaksot (esim. tietohallinto, tiedonhaku, verkkomedian suunnittelu) sekä muiden oppiaineiden opintojaksot (esim. tietojenkäsittelytiede, hallinto, historia, julkisoikeus).
Asiakirjahallinnan alueen tutkimus on vähäistä ja tutkimustiedolle on suurta kysyntää. Asiakirjahallinnan opinnot tuottavat valmiuksia myös tutkijan tehtäviin.

Sisältö

Keskeisiä opintojaksoilla tarkasteltavia aihealueita ovat tieto- ja asiakirjahallinnan tehtävät sekä niille asettuvat vaatimukset organisaatiokontekstissa, asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät, asiakirjatiedon elinkaarisuunnittelu, arkistotieteen ja asiakirjahallinnon teoriat ja tutkimus, asiakirjatiedon arvonmääritys ja säilyttäminen, asiakirjatiedon merkitys yhteiskunnassa sekä datan hallinta, käyttö ja säilyttäminen.

Asiakirjahallinnan suuntautumisvaihtoehdon suorittava opiskelija opiskelee 120 opintopisteen laajuisen maisterintutkinnon, jonka rakenne on seuraava:

-ITIMS3 Tieto- ja asiakirjahallinnon tutkimus 38-46 op sisältäen harjoittelun (2-8op)
-ITIMS6 Pro Gradu -opinnot 50 op
-Muut opinnot 24-32 op
__________________________________________________________
Yhteensä 120 op

Asiakirjahallinnan kursseille voivat osallistua kaikki opiskelijat. Jos kurssille osallistujamäärä on rajoitettu, etusija on suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoilla ja muilla informaatiotutkimuksen ja ja interaktiivisen median pääaineopiskelijoilla. Muiden oppiaineiden opiskelijat voivat osallistua oppijaksoille, mikäli kursseilla on tilaa.


avaa kaikki
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos