x !
Archived Curricula Guide 2008–2010
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
NAISTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

Osaamistavoitteet

Maisteriohjelman suorittanut opiskelija osaa soveltaa naistutkimusta tutkimuksessa ja työelämässä. Opiskelija syventää tietojaan feministisestä teoriasta ja tutkimusmenetelmistä. Opiskelija osaa hankkia ja analysoida aineistoja, käyttää käsitteitä ja esittää analyysinsa tieteellisesti järjestyneessä muodossa sekä perustella tutkimukselliset valintansa. Opiskelija osaa paikantaa oman tutkimuksensa feministiseen tutkimukseen.

After completing the Master’s Program the student knows how to apply women’s studies in research and working life. The student deepens her or his knowledge of feminist theory and research methods. The student knows how to gather and analyze data, use concepts and present her analysis in a scientifically organized form and to give the reasons for her research choices. The student knows how to place her own research within feminist research.

Sisältö

Maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija osaa analysoida, miten sukupuoli sisältyy yhteiskunnallisiin rakenteisiin, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, identiteetteihin, kulttuurisiin käytäntöihin ja tieteellisen tiedon muodostumiseen. Maisteriohjelma tarjoaa mahdollisuuden perehtyä naisten asemaan, sukupuolten tasa-arvoon ja seksuaalisuuteen sekä niiden muutoksiin eri aikoina ja eri elämänalueilla. Olennainen osa opintoja on tieteen ja tutkimuksen sisältöjen kyseenalaistaminen naistutkimuksen ja feministisen kritiikin avulla.

After having completed the Master’s Program the student knows how to analyze how gender is incorporated in social structures, in interpersonal communication, identities, cultural practices and the formation of scientific knowledge. The Master’s Program offers the opportunity to get acquainted with women’s position, gender equality and sexuality and the changes in these through the times and in the different spheres of life. An essential part of the studies is to question the contents of science and research with the help of women’s studies and feminist critique.

Lisätiedot

Opintoja voi korvata sopimuksen mukaan naistutkimuksen valtakunnallisen yliopistoverkoston Hilman verkko-opetuksella tai muulla soveltuvalla opetuksella.

The study modules can be compensated with courses offered by Hilma - University Network for Women's Studies or with other suitable teaching.

Naistutkimuksen maisteriohjelman suorittaminen antaa jatkokoulutuskelpoisuuden.

M.Soc.Sc degree in Women's Studies qualifies the student for further study towards a PhD degree.

Lisätietoja oppiaineen kotisivuilta osoitteesta: http://www.uta.fi/laitokset/naistutkimus

For further information please consult the Department website at http://www.uta.fi/laitokset/naistutkimus/


avaa kaikki

NAISTUTKIMUKSEN MAISTERIOHJELMA

NAISM2 FEMINISTINEN TEORIA, 14 op
NAISM4 MENETELMÄOPINNOT, 8 op
NAISM6 NAISTUTKIMUKSEN ALAT 8 op
Suoritetaan vaihtoehtoisesti joko M6.1 tai M6.2
NAISM7 TYÖELÄMÄPROJEKTI, 8 op
NAISM8 TUTKIELMASEMINAARI, 20 op
NAISM8A TUTKIELMASEMINAARI I, 10 op
NAISM8B TUTKIELMASEMINAARI II, 10 op
NAISM9 PRO GRADU -TUTKIELMA, 40 op
Sosiaalitutkimuksen laitos