x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hypermedia

Osaamistavoitteet

Tampereen yliopiston hypermedialaboratoriossa tutkitaan ja opetetaan vuorovaikutteisen multimedian luonnetta, vaikutuksia ja mahdollisuuksia sosiaalisten ja yksilöllisten käytäntöjen ja kokemusten kannalta. Opetus tarjoaa analyyttisen kokonaiskuvan kehittyvistä digitaalisista mediamuodoista inhimillisen toiminnan osina, sekä antaa valmiudet vuorovaikutteisen median suunnitteluun ja toteutukseen.

Sisältö

Hypermedia on itsenäinen opintokokonaisuus, joka on suunniteltu tukemaan erikoistumista digitaalisen median asiantuntijaksi. Opetuksen keskeisiä teemoja ovat median muutoksen ja mahdollisuuksien analyysi, mediatekniset perusteet, käyttökulttuurit, hypermedia osana yh­teiskuntaa ja hypermedian suunnittelu ja toteutus.

Hypermedian opinnot tarjoavat mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti vuorovaikutteisen median ulottuvuuksiin ja erikoistua hypermedian tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Hy­permedian opintoja on mahdollista yhdistää sivuaineeksi erilaisiin oppiaineyhdistelmiin. Hy­permedia laajentaa ja syventää osaamista erityisesti viestintätieteiden, taiteidentutkimuksen, tietojenkäsittelytieteiden, markkinoinnin, hallintotieteiden ja kasvatustieteiden aihealueilla.

Edellytykset

Kehityshistorialtaan monitieteisenä oppiaineena ja tutkimusalana hypermedia sijoittuu yhteis­kuntatieteiden, humanististen tieteiden ja suunnittelutieteiden tieteenaloilla luodulle perustalle. Yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa hypermedian tutkimuksessa edustaa uusien mediamuo­tojen merkityksen, luonteen ja toiminnan tarkastelu. Humanistinen näkökulma korostaa hy­permedian taiteellista ja informatiivista rakennetta, esitystapaa sekä inhimillisen ajattelun, toiminnan ja luovuuden ulottuvuuksia. Suunnittelutieteisyys liittää hypermedian analyysin ja ymmärryksen soveltavaan kehitys- ja tutkimustyöhön sekä pohtii uusien mediatuotteiden ja innovaatioiden rakentumista.

Lisätiedot

Ennen opintojen aloittamista edellytetään opintojakson X1 Verkkojulkaisemisen perusteet suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Perusopintojen opintojaksot ovat kaikille yhteiset.

Aineopintovaiheessa pakollisia opintojaksoja ovat A1 ja A5 (yhteensä 20 op). Tämän lisäksi osioista A2, A3 ja A4 suoritetaan jokaisesta vähintään 4 op valinnaisia aineopintoja (yhteensä vähintään 20 op).

Tietoja kursseista ja kurssitoteutusten ja -suoritusten vastuuhenkilöistä on saatavissa hyper­media­laboratorion toimistosta tai opetuksen www-sivuilta osoitteessa http://www.uta.fi/hyper/opetus/


avaa kaikki

Hypermedia

Aineopinnot 40 op
Aineopintovaiheessa pakollisia opintojaksoja ovat A1 ja A5 (yhteensä 20 op). Tämän lisäksi osioista A2, A3 ja A4 suoritetaan jokaisesta vähintään 4 op valinnaisia aineopintoja (yhteensä vähintään 20 op).
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos