x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Historian kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija tuntee historiallisen tiedon ominaispiirteet ja osaa arvioida kriittisesti erilaisia historiakäsityksiä ja niiden rakentumisen tapoja. Opiskelija osaa hankkia relevanttia tietoa erilaisiin tarkoituksiin ja pystyy hyödyntämään sitä tutkimustyössään ja ymmärtää, miten menneisyyden jäänteet muuttuvat historiallisiksi lähteiksi ja historialliseksi tiedoksi. Hän tuntee keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa valita niistä tutkimustehtävänsä kannalta relevantit. Opiskelija osaa analysoida ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä.

Sisältö

Historian kandidaattiohjelma koostuu seuraavista opinnoista:

1. Historian perus- ja aineopinnot. Perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä viiden opintopisteen opintojaksosta. Aineopinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Poikkeuksen muodostavat opettajan pedagogisia opintoja (kandidaatti- ja maisteriopinnoissa yhteensä 60 op) suorittavat opiskelijat. He suorittavat historian aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina. Aineopintojen aikana opiskelija tutustuu historiantutkimuksen menetelmiin, harjoittelee historiallista tutkimusta ja perehtyy monenlaisiin historiallisiin ilmiöihin ja prosesseihin.

2. Valinnaiset opinnot. Valinnaiset opinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä, joista oman tutkinto-ohjelman opintoja voi olla korkeintaan 20 opintopistettä. Suosituksena on, että valinnaiset opinnot koostuisivat lähinnä toisten tutkinto-ohjelmien opinnoista laaja-alaisuuden varmistamiseksi. Valinnaisiin opintoihin sisältyy myös vähintään yksi toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 op.

Poikkeuksen muodostavat opettajaksi opiskelevat, joilla valinnaisten opintojen laajuus on 85 opintopistettä ja ne koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) sekä toisen opetettavan aineen (60 op) opinnoista.

3. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot. Historian opiskelijoille pakollisia ovat opintojaksot YKYYHT1, "Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä" ja YKYYHT5, "Verkostoitunut maailma" (suoritetaan osana oman tutkinto-ohjelman opintoja). Näiden lisäksi opiskelija suorittaa yhteisistä opinnoista kaksi muuta vapaasti valittavaa opintojaksoa.

4. Opiskeluvalmiudet (5 op)

5. Kieli- ja viestintäopinnot (15 op)


avaa kaikki

Historian kandidaattiohjelma

Yleiset valmiudet, HuK
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yhteiset opinnot
Pakolliset opintojaksot vaihtelevat opiskelijan tutkinto-ohjelman mukaan. Tarkemmat tiedot kunkin tutkinto-ohjelman pakollisista opintojaksoista löydät tutkinto-ohjelman kuvaustekstistä sekä opintokokonaisuuden kuvaustekstistä sähköisestä opinto-oppaasta.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, HuK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja, joissa vieraan kielen taso vähintään B1-B2
Puheviestinnän opintojakso 2 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritetaan yksi opintojakso (2 op)
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Historian aineopinnot 35–60 op
Historian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden aineopinnot ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Poikkeuksen muodostavat opettajan pedagogisia opintoja (kandidaatti- ja maisteriopinnoissa yhteensä 60 op) suorittavat opiskelijat. He suorittavat historian aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina.
Kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 60– op
Valinnaisiin opintoihin sisältyy vähintään yksi muun kuin oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, teemaopintokokonaisuus tai erillinen kokonaisuus, jonka laajuus on vähintään 20 opintopistettä. Valinnaisiin opintoihin voi sisältyä oman tutkinto-ohjelman opetusta korkeintaan 20 op.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta