Filosofian maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt kandidaatin opintoja syvällisemmin joihinkin filosofian osa-alueisiin. Hän osaa arvioida filosofisia näkemyksiä ja argumentteja kriittisesti. Hän tuntee filosofisen tutkimuksen menetelmiä ja niihin liittyviä ongelmia. Hän osaa käsitellä filosofian alan ongelmia tieteellisesti ja laatia selkeän ja johdonmukaisen filosofisen tutkimuksen. Hän on valintansa mukaan syventänyt tietojaan yhdellä tai useammalla tieteenalalla.

Sisältö

Maisteriopintoihin sisältyvät filosofian opinnot syventävät kandidaatin tutkinnossa saavutettuja tietoja ja taitoja sekä perehdyttävät erityisesti valittavan tutkielma-aiheen taustoihin. Tutkielma harjaannuttaa valitun filosofian erityisalan ongelmien tieteelliseen käsittelyyn sekä johdonmukaiseen ja selkeään kirjalliseen esittämiseen. Seminaarityöskentely kehittää selkeän kirjallisen esittämisen lisäksi käsittelytavaltaan ja ilmaisultaan selkeän suullisen esittämisen ja kriittisen keskustelun taitoja. Opiskelijan valinnan mukaan maisteriopintoihin saattaa sisältyä myös toisen tieteenalan opintoja.


avaa kaikki
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta