x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieteiden kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa toimia terveyteen ja/tai hoitamiseen liittyvissä asiantuntija-, kehittämis- ja järjestämistehtävissä julkisissa tai yksityisissä organisaatioissa tai järjestöissä

Opiskelija
- osaa kuvata hoito- ja kansanterveystieteen keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat sekä ymmärtää näiden merkityksen alan kehittämistyössä sekä asiantuntija- tai opetustyössä
- osaa kuvata väestön ja yhteisön ja/tai yksilön terveyttä ja näihin vaikuttavia tekijöitä kansallisella ja globaalilla tasolla
- tuntee keinoja terveyden edistämiseksi ja sairauden ehkäisemiseksi ja/tai hoitamisen kehittämiseksi
- tuntee väestöryhmien välisiä terveyseroja, niiden syntymekanismeja ja ymmärtää niiden yhteiskunnallisen merkityksen
- tunnistaa tieteenalaansa liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä osaa toimia hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
- ymmärtää tutkimusprosessin ja kykenee tulkitsemaan ja soveltamaan tieteenalan perustutkimusmenetelmiä
- osaa analysoida aikaisempaa tutkimustietoa, tuottaa siitä synteesin ja hallitsee tieteellisen kirjoittamisen perusteet
- osaa viestiä asiantuntijana erilaisissa tilanteissa ja monialaisissa verkostoissa äidinkielen lisäksi toisella kotimaisella kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- tunnistaa työtehtäviinsä liittyvän tiedontarpeen ja osaa hakea ja soveltaa tietoa terveyteen ja/tai hoitamiseen liittyvissä kysymyksissä
- osaa arvioida ja jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan
- omaa valmiudet suorittaa maisteriopinnot


avaa kaikki

Terveystieteiden kandidaattiohjelma

Terveystieteiden yhteiset opinnot 35 op
Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta