x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:

•kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
•tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
•tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
•ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
•osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
•osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
•osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
•osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
•osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman suorittaneella on

-hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, johon kuuluu venäjän kielen rakenteiden ja keskeisen sanaston hallinta
-Venäjän historian ja kulttuurin sekä venäläisen yhteiskunnan keskeisten instituutioiden hyvä tuntemus ja kyky toimia venäläisessä ympäristössä
-erilaisten kieli-, kirjallisuus- ja kulttuurintutkimuksen tai käännöstieteen suuntausten ja tutkimusmetodien tuntemus ja kyky soveltaa niitä tutkimuksen tekemiseen
-tiimityöskentelyn periaatteiden tuntemus ja kyky toimia ryhmässä
-perustaidot itsenäisen tutkimuksen laatimiseen ja riittävän vahva metodinen pohjakoulutus voidakseen valita oman erikoisalansa maisteriopinnoissa

Venäjän kieleen ja kulttuuriin erikoistunut (opintojaksot VENA6, VENA7 ja VENA8) opiskelija

-tuntee kielitieteen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin
-tuntee kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä tutkimuksessa ja kriittisessä luennassa
-hallitsee venäjänkielisen tieteellisen kirjoittamisen
-tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden historian 1800-luvulta nykypäivään

Venäjän kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistunut (opintojaksot VENA11, VENA12, VENA13, VENA16) opiskelija

-tuntee ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
-osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä venäjästä suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta venäjäksi
-pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja venäjästä suomeksi ja suomesta venäjäksi arkipäiväisissä tilanteissa
-tuntee terminologian perusperiaatteita ja osaa käyttää niitä käännöstyön tukena
-osaa tuottaa kieliopillisesti virheetöntä ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä


avaa kaikki

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteiset opinnot, HuK 5 op
Suoritettava vähintään yksi opintojakso. Kääntämiseen erikoistuvien suoritettava LTLY03. Kieleen ja kulttuuriin erikoistuvien suoritettava LTLY01 tai KIRP1 tai KIRP2.
Täydentävät opinnot 0–5 op
Suoritettava 0–5 opintopistettä
Täydentävien opintojen suorittaminen on vapaaehtoista.
Viestintätieteiden tiedekunta