x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:

-kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
-tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
-tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
-ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
-osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
-osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
-osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
-osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
-osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla


Ranskan kielen tutkinto-ohjelmasta valmistuneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalaan liittyvät taidot:

Viestintäosaaminen

-osaa kommunikoida ja perustella näkemyksiään erilaisissa ranskan taitoa vaativissa puhetilanteissa
-ymmärtää erilaisia ranskankielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa)
-osaa kirjoittaa asiatekstiä

Sisältöosaaminen

-osaa vertailla ranskankielistä kulttuuria omaan kulttuuriinsa
-hallitsee kieli- ja kirjallisuustieteen peruskäsitteitä
-osaa analysoida omaan alaansa liittyviä aiheita ja esittää perusteltuja argumentteja
-osaa tehdä ohjatusti tieteenalaansa liittyvän tutkielman


avaa kaikki

Ranskan kielen kandidaattiohjelma

Viestintätieteiden tiedekunta