Suomen kielen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet:
Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:
- kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
- tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
- tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
- ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
- osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
- osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
- osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
- osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla

Tutkinto-ohjelman omat osaamistavoitteet
Suomen kielen tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee suomen kielen asiantuntijatasolla. Opiskelija osaa analysoida suomen kielen rakennetta ja tuntee rakenteen analyysissa tarvittavat termit. Lisäksi hän osaa analysoida kielen avulla ilmaistavia merkityksiä ja kielenkäyttöä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää lähtökohdat, joista kieltä ja kielenkäyttöä voidaan ohjailla. Opiskelija osaa eritellä kielen rakennetta ja käyttöä sekä merkityksiä monista eri näkökulmista. Hän tuntee suomen kielen kehitysvaiheet ja osaa analysoida kielen muutosta. Hän ymmärtää kielen alueelliseen ja tilanteiseen variaatioon liittyviä ilmiöitä sekä tuntee tekstien ja keskustelujen tutkimuksen keskeisimmät tutkimussuuntaukset.Opiskelija hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet ja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan rajatun tutkimuksen hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Hän osaa raportoida tutkimuksen tuloksia argumentoiden tieteellisesti ja aiheeseen sopivalla yleistystasolla.

Sisältö

Kandidaattiohjelmassa suoritetaan suomen kielen perus- ja aineopintojen lisäksi yksikön yhteiset opinnot, yleiset valmiudet (joihin sisältyvät pakolliset kieli- ja viestintäopinnot) sekä niin paljon valinnaisia opintoja, että tutkinnon kokonaismäärä 180 op täyttyy. Valinnaiset opinnot saa koostaa enimmäkseen vapaasti, mutta opintoihin tulee sisältyä vähintään yksi vähintään 20 op:n suuruinen opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus.

Aineenopettajaksi suuntaavien tulee suorittaa myös kasvatustieteen, kirjallisuustieteen sekä puheviestinnän opintoja. Aineenopettajan pätevyysvaatimukset on kuvattu yksikön verkkosivulla.


avaa kaikki

Suomen kielen kandidaattiohjelma

Suomen kielen perusopinnot 25 op
SUOP2 Syntaksi, 5 op
SUOP4 Merkitys, 5 op
VIROP1 Viron peruskurssi, 5 op
Aineenopettajille tarkoitetut opintojaksot 0–10 op
Suoritettava 0–2 allaolevaa
JOVP2 on pakollinen aineenopettajille, JOVPVS8:n suorittamista suositellaan vahvasti. Sijoitetaan kandidaatin tai maisterin tutkintoihin.
Viestintätieteiden tiedekunta