x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija
- hallitsee syvällisesti jonkin tietojenkäsittelytieteiden suuntauksen,
- tuntee tieteelliseen ajattelutavan ja osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja omalla alallaan,
- on motivoitunut jatkuvaan oppimiseen,
- kykenee tieteellisiin jatko-opintoihin,
- osaa soveltaa hankkimaansa tietoa ja toimia kansainvälistyvässä työelämässä
- osaa viestiä ammatillisissa ja tieteellisissä tilanteissa,
- tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään.

Sisältö

FM-tutkinnon rakenne (yhteensä 120 op):
1. Syventävät opinnot 80 op
1.1 Pakolliset syventävät opinnot 40 op
1.2 Pro gradu -tutkielma 40 op

2. Valinnaiset opinnot 40 op
Tähän voi sisältyä harjoittelua enintään 10 op

Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelman opinnoissa opiskelija voi koota itseään kiinnostavan valikoiman opintojaksoista.

Edellytykset

Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetettavat vaatimukset. Jos nämä vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina.

0.1 Alempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, joka on tietojenkäsittelytieteiden alalta tai soveltuvalta lähialalta.

0.2 Jos seuraavat opintojaksot tai muualla suoritetut vastaavat eivät sisälly aikaisempiin opintoihin, ne suoritetaan osana maisteriohjelman valinnaisia opintoja.

- TIEA4 Projektityö tai LUOYA200 Innovaatioprojekti
- TIETA6 Tietorakenteet. Huom. 1.1.2018 alkaen TIETA6 Tietorakenteet tai kaksi jaksoa seuraavista tai niitä vastavat tiedot:
- TIEA3 Ohjelmistotuotannon käytännöt
- TIETA13 Tietohallinnon johtaminen,
- TIETA15 Tietotekniikka ja yhteiskunta.

Lisäksi 1.8.2018 tai sen jälkeen opintonsa aloittavilta edellytetään
- MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi tai vastavat tiedot.

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelmassa opiskelija voi rakentaa itselleen haluamansa osaamisprofiilin valitsemalla valinnaiset opinnot tarkoituksen mukaisella tavalla. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

- laskentamenetelmät,
- organisaatioiden tietojärjestelmät sekä
- tietokannat ja tiedonhaku.

Näihin soveltuvat opintojaksot on kuvattu alla.

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy opiskelun oppaan siirtymäsäännöistä.


avaa kaikki

Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot

Tietojenkäsittelyopin syventävät opinnot 80 op
Tietojenkäsittelyopin syventävät opinnot 40– op
Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi. Katso suositellut kokonaisuudet.
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
HTIS59 Information Visualization, 5–10 ECTS
TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti, 5–10 op
TIETS21 Graduseminaari, 1–5 op
TIETS17 Requirements Engineering, 5 ECTS
TIETS12 Tietokonegrafiikka, 10 op
TIETS36 Tutkimusprojekti, 1–10 op
TIETS01 Algorithms, 5 ECTS
TIETS11 Data Mining, 5 ECTS
TIETS05 Kuvanprosessointi, 5 op
TIETS31 Knowledge Discovery, 5–10 ECTS
TIETS07 Neurocomputing, 5 ECTS
TIETS34 Seminaari (tko), 5 op
TIETS43 Recommender Systems, 5 ECTS
TIETS46 Distributed Systems, 5 ECTS
ITIS14 Web-tutkimus, 5 op
Laskentamenetelmiin suuntautuvien syventäviä opintoja
Huom. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi.
TIETS01 Algorithms, 5 ECTS
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
TIETS21 Graduseminaari, 1–5 op
TIETS07 Neurocomputing, 5 ECTS
HTIS59 Information Visualization, 5–10 ECTS
TIETS11 Data Mining, 5 ECTS
TIETS05 Kuvanprosessointi, 5 op
TIETS31 Knowledge Discovery, 5–10 ECTS
TIETS12 Tietokonegrafiikka, 10 op
TIETS43 Recommender Systems, 5 ECTS
Tietokantoihin ja tiedonhakuun suuntautuvien syventäviä opintoja
Huom. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä joka vuosi. Vastuuhenkilön kanssa erikseen sopimalla ITIS11 ja ITIS16.
TIETS28 Tiedonhallinnan kirjatentti, 5–10 op
TIETS11 Data Mining, 5 ECTS
TIETS31 Knowledge Discovery, 5–10 ECTS
TIETS36 Tutkimusprojekti, 1–10 op
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS34 Seminaari (tko), 5 op
TIETS21 Graduseminaari, 1–5 op
ITIS14 Web-tutkimus, 5 op
TIETS43 Recommender Systems, 5 ECTS
Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelman valinnaiset opinnot 40 op
Valinnaisiin opintoihin kannattaa sisällyttää jokin muiden tutkinto-ohjelmien tarjoama valinnaisten opintojen kokonaisuus, joka tukee oman suuntauksen opintoja. Valinnaiset opinnot voivat sisältää oman alan harjoittelua.
Luonnontieteiden tiedekunta