x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on
- oman opintosuuntansa alan perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen
- valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
- edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sekä jatkuvaan oppimiseen
- edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä oman alansa tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
- riittävä kieli- ja viestintätaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön

Matematiikan opinnot

Kandidaattiohjelmaan kuuluvat tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee matematiikan keskeisiä osa-alueita ja hänellä on käsitys matematiikasta yliopistollisena oppiaineena. Opintojen aikana opiskelijan kyky abstraktiin matemaattiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun kehittyy. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan hänellä on valmiudet ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Opiskelija kartuttaa osaamistaan mm. sopivilla valinnaisilla opinnoilla valitsemansa opintosuunnan mukaisesti.

Tilastotieteen opinnot

Kandidaattiohjelmaan kuuluvat tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot tilastotieteen keskeisestä teoriasta, tärkeimmistä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmistä sekä menetelmien tietokonepohjaisesta soveltamisesta. Opiskelija hankkii myös monipuoliset tietotekniset valmiudet sekä laaja-alaisen käsityksen informaation hallinnasta sekä tieteessä että käytännön sovelluksissa.

Sisältö

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), 180 op
- Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot, 35 op
- Tutkinto-ohjelman perusopinnot, 25 op
- Matematiikan tai tilastotieteen aineopinnot, 45-60 op
- Valinnaiset opinnot, 60-75 op

Valinnaisiin opintoihin tulee sisältyä yksi vähintään 25 op:n laajuinen opintokokonaisuus. Tilastotieteen opintopolussa kokonaisuus muodostuu automaattisesti tutkintovaatimuksiin kuuluvista tietojenkäsittelytieteen opinnoista.

Kandidaattiohjelmassa on neljä opintopolkua
- Matematiikka
- Matematiikan aineenopettaja
- Tietotekniikan matematiikka
- Tilastotiede

Tutkinto-ohjelman opiskelija suorittaa perusopinnot matematiikkaan tai tilastotieteeseen suuntautuen ja valitsee opintopolun. Aineopintojen eri opintopolut on suunniteltu johtamaan vastaaviin maisteriopintojen opintosuuntiin. Tilastotieteen opintopolku johtaa Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmaan. Opintosuunnan valinnasta ohjeistetaan tarkemmin tutkinto-ohjelman kuvauksessa kohdassa Opinnoissa eteneminen. Maisteriopintojen opintosuunnissa edellytetään tiettyjä opintoja, joihin on hyvä tutustua varhaisessa vaiheessa, ja joita suositellaan mahdollisuuksien mukaan valittavaksi jo kandidaattitutkintoon.

Valinnaiset opinnot suoritetaan eri opintopoluilla seuraavasti
- Matematiikka: valinnainen 25 op:n kokonaisuus ja muita valinnaisia opintoja.
- Matematiikan aineenopettaja: toisen opetettavan aineen opintoja sekä kasvatustieteen opintoja.
- Tietotekniikan matematiikka: 25 op tietojenkäsittelyopin opintoja, ks. osaamiskokonaisuus Tietojenkäsittelyoppi tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelijoille. Lisäksi tietojenkäsittelytieteen opintoja ja muita valinnaisia opintoja.
- Tilastotiede: erikseen listatut tietojenkäsittelytieteen opintojaksot ja muita valinnaisia opintoja. Suositellaan tietojenkäsittelyn lisäopintoja, ks. Computation Big Data Analytics -ohjelman edellytykset.

Lisätiedot

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta.


avaa kaikki

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op
Yleiset valmiudet, opiskeluvalmiudet ja tieteen tekemisen valmiudet
LUOYY003 Orientoivat opinnot, 2 op
Luonnontieteiden tiedekunta, LuK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Matematiikan ja tilastotieteen perusopinnot 25 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava 25 op kokonaisuus valitun opintopolun mukaisesti.
Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot 45–60 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava yksi aineopintokokonaisuus valitun opintopolun mukaisesti.
Tietotekniikan matematiikan aineopinnot 55 op
Pakolliset aineopinnot 35 op
MTTMA1A Analyysi A, 5 op
MTTMA1B Analyysi B, 5 op
MTTMA1C Analyysi C, 5 op
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, 5 op
MTTMA3B Algebra 1B, 5 op
Muut aineopinnot 1 10–20 op
Suoritettava 10–20 opintopistettä
Muut aineopinnot 2 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 60–75 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava toinen vaihtoehdoista valitun opintopolun mukaisesti.
Valinnaiset opinnot, matematiikan opintopolut 65–75 op
Valinnaiset opinnot 1 25 op
25 op:n laajuinen opintokokonaisuus valitun opintopolun ja maisteriopintojen opintosuunnan mukaisesti. Matematiikka: valinnainen kokonaisuus. Matematiikan aineenopettaja: toisen opetettavan aineen opintoja tai kasvatustieteiden perusopintokokonaisuus. Tietotekniikan matematiikka: 25 op tietojenkäsittelyopin opintoja. Ks. myös maisteriopintojen opintosuuntien kuvaukset ja edeltävyysvaatimukset.
Valinnaiset opinnot 2 40–50 op
Valitun opintopolun ja maisteriopintojen opintosuunnan mukaisesti siten, että kandidaattitutkintoon vaadittu 180 op täyttyy: Matematiikka: valinnaisia opintoja. Matematiikan aineenopettaja: toisen opetettavan aineen opintoja, kasvatustieteen opintoja ja/tai valinnaisia opintoja. Tietotekniikan matematiikka: tietojenkäsittelyopin opintoja ja valinnaisia opintoja. Ks. myös maisteriopintojen opintosuuntien kuvaukset ja edeltävyysvaatimukset.
Valinnaiset opinnot, tilastotieteen opintopolku 60 op
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisena 10 op laajuinen suoritus joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1 B
TIETA6 Tietorakenteet, 10 op
Muut valinnaiset opinnot 35–40 op
Suoritettava 35–40 opintopistettä
Luonnontieteiden tiedekunta