x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija

- hallitsee tietojenkäsittelytieteiden perusteet ja pystyy seuraamaan alan kehitystä,
- tuntee tieteelliseen ajattelun perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään,
- on hankkinut ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa tarvittavat tiedot ja taidot,
- osaa soveltaa hankkimaansa tietoa kansainvälistyvässä työelämässä
- osaa viestiä ammatillisissa tilanteissa suomeksi, ruotsiksi ja yhdellä vieraalla kielellä
- tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään.

Kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida tietoteknisiä ratkaisuja uusissa sovellustilanteissa. Hänen osaamisensa painottuu ohjelmointiin, erilaisiin suunnittelu- ja arviointimenetelmiin, yhteistyötaitoihin ja käyttäjän ymmärtämiseen. Vankan ammatillisen pohjan lisäksi hänellä on kykyä tieteelliseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun.

Kandidaattiohjelmassa luodaan pohjaa niin akateemisella uralla kuin käytännön työelämässäkin vaadittavien taitojen kehittämiselle. Perusammatillisten tietojen ja taitojen ohella opiskelijalla on valmistuttuaan valmiudet jatkaa opintojaan maisterin tutkinnossa ja kyky ylläpitää ammattitaitoaan koko työuran ajan nopeasti kehittyvällä alalla.

Sisältö

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), 180 op
Yhteiset opinnot 40 op
(sis. kieli- ja viestintäopinnot 15 op)
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 25 op
Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot 60 op
Valinnaiset opinnot 55 op

Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat yhteiset perusopinnot ja yhteisiä aineopintoja. Osassa aineopintoja opiskelija voi tehdä valintoja, joiden kohdalla kannattaa ottaa huomioon maisteriopintojen vaatimat edeltävyysvaatimukset.

Edellytykset

Tutkinto-ohjelman opiskelijan tulee valita ja ilmoittaa valitsemansa maisteriopintojen suuntaus kandidaattiopintojensa aikana.

Maisteriopinnoissa edellytetään tiettyjä aineopintotason opintoja, vaatimukset tulee tarkistaa opetussuunnitelmasta kyseisen maisterikoulutuksen kohdalta.

Lisätiedot

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta.


avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelma

Tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 40 op
Yleiset valmiudet, opiskeluvalmiudet ja tieteen tekemisen valmiudet
LUOYY003 Orientoivat opinnot, 2 op
Matematiikan tai tilastotieteen opintoja 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Esimerkiksi toinen alla mainituista tai muu matematiikan tai tilastotieteen opintojakso.
Luonnontieteiden tiedekunta, LuK, viestintä- ja kieliopinnot 15 op
Suoritetaan vähintään 15 opintopistettä viestintä- ja kieliopintoja
Valinnaiset opintojaksot 2–4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Valitaan yksi alla listatuista eri kielten opintojaksoista.
Ruotsin kielen valinnaiset opintojaksot
Suoritettava 0–1 allaolevaa
KKRUVAL1 Nordiska synvinklar, 2 op
KKRUKTMO Juridisk svenska, 2 op
Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot 60– op
Kaikkien tutkinto-ohjelman opiskelijoiden tulee suorittaa tietojenkäsittelytieteiden yhteiset aineopinnot 30-35 op ja lisäksi tietojenkäsittelytieteiden aineopintoja 25-30 op. Aineopintojen kokonaisuuden tulee olla yhteensä 60 op.
Tietojenkäsittelytieteiden yhteiset aineopinnot 35–40 op
Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op laajuisena
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisena 10 op laajuinen suoritus joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1 B
TIEA5 Tutkielmakurssi, 5 op
Projektityökurssi 5–10 op
Suoritettava yksi allaolevista
TIEA4 Project Work, 5–10 ECTS
LUOYA200 Innovation Project, 5–10 ECTS
Tietojenkäsittelytieteiden aineopintoja 20–25 op
Suoritettava 20–25 opintopistettä
Suoritettava alla olevalta listalta opintoja niin, että yhteisten aineopintojen kanssa aineopintoja yhteensä 60 op. Jaksoja valitessa on syytä huomioida eri maisteriopintojen edellyttämät jaksot.
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot 55 op
Valinnaiset opinnot I 15–25 op
Suoritettava 15–25 opintopistettä
Yksi 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Jos valinnaisten opintojen kokonaisuus on Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman kokonaisuus (Matemaattiset opinnot tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille 25 op), niin se voi koostua tässä suoritetuista 15 op:sta sekä yhteisiin opintoihin vaadituista 10 op:sta. Jos valinnaisten kokonaisuus on informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opinnoista, yhteisten opintojen 5 op:n lisäksi tulee tehdä 20 op valinnaisina.
Tilastotiede Computational Big Data Analytics -ohjelmaan suuntaaville
Suoritettava 0–25 opintopistettä
Alla oleva jakso voi sisältyä myös yhteisten opintojen valinnaisiin matemaattisiin
Valinnaiset opinnot II 30–40 op
Valinnaisia opintoja, sen verran, että tutkinnon laajuus 180 op tulee täytee. Nämä valinnaiset opiskelija voi valita haluamallaan tavalla. Suositellaan opintokokonaisuuksien suorittamista.
Luonnontieteiden tiedekunta