x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Biolääketieteen ja bioteknologian tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Tohtoriopintojen tavoitteena on, että opiskelija on:
1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 1039/2013, 21 §)

Sisältö

Tohtorintutkinto vastaa laajuudeltaan työmäärää, joka on suoritettavissa kokopäivätoimisesti neljässä vuodessa. Tutkinto voidaan suorittaa myös osapäivätoimisesti. Tutkinto koostuu opinnoista, joita on oltava yhteensä 30 opintopistettä, ja väitöskirjatyöstä, 210 op.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Yliopistolaissa (558/2009) 37 §:ssä määritellään kelpoisuus tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin seuraavasti:
1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;
2) soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Filosofian tohtorin (FT) tutkintoa suorittamaan yksikkö voi hyväksyä henkilön,
1) joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon;
2) joka on suorittanut ulkomaisessa korkeakoulussa tasoltaan 1 kohdassa tarkoitettua tutkintoa vastaavan tutkinnon;
3) jolla koulutusyksikkö muuten toteaa olevan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua tutkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet
Lääketieteen tohtorin (LT) tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai sitä vastaavan tutkinnon jonkin muun maan korkeakoulussa.

Lisätiedot

Mahdollisuus suorittaa välitutkintona myös filosofian lisensiaatin tutkinto (FL).
Tarkempi ohjeistus ja tietoa tohtoriohjelmaan hakemisesta löytyvät yksikön kotisivuilta ja tohtoriopinto-oppaasta: http://www.uta.fi/bmt/tohtoriohjelma.html


avaa kaikki
BioMediTech