x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Yksikön tarjoaman tieteellisen ja taiteellisen tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että opinnot suoritettuaan tohtoriopiskelija on saavuttanut laaja-alaisen ymmärryksen viestintää, mediaa ja teatteria koskevista tutkimuksellisista lähestymistavoista sekä niiden suhteista erilaisiin muuttuviin viestinnän, median ja esittämisen käytäntöihin.

Tohtoriopintojen aikana opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa: sen kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin sekä yhteiskunnalliseen merkitykseen. Lisäksi hän saavuttaa valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tai taiteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tai taiteellisen toiminnan kautta syntynyttä tietoa. Taiteellisen tohtorikoulutuksen tavoitteena on lisäksi, että opiskelija saavuttaa valmiudet kehittää itsenäisesti uudenlaisia taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai toimintamalleja.

Yhteiskuntatieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkintoon johtavien opintojen aikana tohtoriopiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen, oppii soveltamaan itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä hyödyntämään osaamistaan tutkimusryhmissä ja -verkostoissa. Opiskelija saavuttaa sellaisen viestinnän ja median tutkimuksen tuntemuksen, joka mahdollistaa alan asiantuntijana toimimisen sekä yliopistossa että sen ulkopuolisissa ympäristöissä. Hän kykenee omalla tutkimusalallaan itsenäiseen ja uutta luovaan ajatteluun, pystyy välittämään tutkimustietoa sekä omaa taidot toimia kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Lisäksi opiskelija on perehtynyt tiedonhankinnan keinoihin ja tutkimusetiikkaan, omaa tutkimusaluettaan koskevaan uusimpaan tutkimukseen, kansallisiin ja kansainvälisiin keskusteluihin sekä alan opetus- ja ohjauskäytäntöihin.

Teatteritaiteen tohtorin tutkintoon johtavien opintojen aikana tohtoriopiskelija saavuttaa syvällisen ymmärryksen erilaisissa toimintaympäristöissä tehtävästä näyttelijän taiteellisesta työstä, jostakin sen osa-alueesta tai sen yliopistotasoisesta koulutuksesta. Tämä ymmärrys on mahdollista saavuttaa erilaisten taiteen käytännöistä nousevien menetelmien, taiteellisen toiminnan sekä näitä avaavien yhteiskunnallisesti, teoreettisesti tai filosofisesti painottuneiden lähestymistapojen avulla.

Teatteritaiteen tohtoriopintojen aikana opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa, kehittää itsenäisesti ja kriittisesti taiteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä soveltaa osaamistaan työryhmissä. Opiskelija saavuttaa sellaisen näyttelijän taiteellisen työn tai sen pedagogiikan tuntemuksen, joka mahdollistaa alan asiantuntijana toimimisen niin teatteritaiteen eri ammateissa, sitä opettavissa oppilaitoksissa kuin yhteiskunnallisissa tehtävissä laajemminkin. Hänen osaa harjoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua, välittää taiteellisen tutkimuksen synnyttämää tietoa sekä toimia alan kansainvälisissä yhteisöissä. Lisäksi opiskelija perehtyy ajankohtaisiin tiedonhankinnan keinoihin ja tutkimusetiikkaan, omaa alaansa koskevaan uusimpaan tutkimukseen, tehtäväalueen kehittämistä koskeviin kansallisiin ja kansainvälisiin ilmiöihin sekä opetus- ja ohjauskäytäntöihin.

Sisältö

Viestinnän, median ja teatterin yksikön tohtoriohjelmassa koulutetaan joukkoviestinnän ja journalismin, musiikintutkimuksen, puheviestinnän, teatterin ja draaman tutkimuksen sekä teatterityön erityisosaajia, asiantuntijoita ja tutkijoita. Aloja yhdistää todellisuuden tutkiminen ja esitysten rakentaminen tuosta todellisuudesta, yhteiskunnallisuus, ammattien julkinen luonne ja niihin liittyvä konkreettinen taitoulottuvuus.
Koulutuksen tavoitteena on yhdistää uusilla tavoilla toisiinsa teoreettista kunnianhimoisuutta ja käytäntöpohjaista tutkimusta sekä pyrkiä yksikön eri oppiaineiden välisiin dialogeihin. Jatkokoulutus toteutetaan vuorovaikutuksessa perustutkimuksen ja tutkimustoiminnan kanssa. Tohtoriopinnot suoritettuaan voi toimia asiantuntijana, jolla on kykyä uudistaa oman alansa käytäntöjä sekä yliopistossa että muualla työelämässä.

Viestinnän, median ja teatterin yksikössä suoritettavan yhteiskuntatieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkinnon kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, josta väitöskirjan osuus on 180 opintopistettä ja muiden opintojen 60 opintopistettä. Muut opinnot koostuvat tutkijaseminaarista (10 op), teoria- ja metodiopinnoista (10 op), kansainvälistymistä ja verkostoitumista koskevista opinnoista (10 op) sekä omaan tieteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyvistä opinnoista (30 op).

Teatteritaiteen tohtorin tutkinnon kokonaislaajuus on 240 opintopistettä, joka koostuu taiteellisesta väitöstutkimuksesta ja muista opinnoista. Taiteellisen väitöstutkimuksen osuus on 180 opintopistettä niin, että taiteellisten tai käytännöllisten osien ja reflektiivisen – kirjallisen tai monimediaalisen – osan suhde voi vaihdella 80–100 opintopisteen välillä. Teatteritaiteen tohtorin tutkintoon sisältyvät muut opinnot rakentuvat tutkijaseminaarista (10 op), teoria- ja metodiopinnoista (20 op), sekä omaan taiteenalaan ja tutkimusaiheeseen liittyvistä opinnoista (30 op).

Opinnot voivat koostua Tampereen yliopiston tutkijakoulun, Taideyliopiston taiteellisen tutkimuksen kursseilla tai yksikön oman tohtoriohjelman järjestämistä kursseista tai seminaareista. Niihin voidaan lukea myös muiden tohtoriohjelmien ja muiden kotimaisten tai ulkomaisten yliopistojen järjestämiä opintoja. Tohtoritutkinto voidaan järjestää myös yhteistyönä jonkin ulkomaisen yliopiston kanssa. Tällöin Tampereen yliopiston ja ulkomaisen yliopiston välillä laaditaan sopimus, jonka perusteella yhteistutkinto voidaan suorittaa.

Tohtoriopintojen tulisi olla monipuolisia ja niiden pitäisi tukea väitöskirjaprosessia sekä kehittää tutkija- ja työelämävalmiuksia. Tästä syystä tohtoriopinnot suunnitellaan aina yksilöllisesti, ja niihin tarvitaan ohjaajan hyväksyntä.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkintoihin voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon.

Teatteritaiteen taiteelliseen tohtorikoulutukseen voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut teatteritaiteen maisterin tutkinnon tai teatterialaa ja sen koulutusta sivuavan muun ylemmän korkeakoulututkinnon ja jolla tutkinto-ohjelma toteaa olevan edellytykset jatkotutkinnon suorittamiseen. Opiskelijaksi hyväksytään yksilöllisen opintosuunnitelman perusteella. Teatterityön professori antaa asiasta lausunnon.

Lisätiedot

Lisensiaatin tutkinnon arvioitu suoritusaika on noin 2,5 vuotta/150 op, josta lisensiaatintutkimuksen osuus osana väitöskirjatyötä on 90 op.


avaa kaikki
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö