x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Bioteknologian kandidaattiohjelma

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija
• hallitsee bioteknologiaan liittyvien keskeisten osa-alueiden (biokemia, solu- ja molekyylibiologia sekä bioinformatiikka) lainalaisuudet sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä
• taitaa tieteellisen ajattelun ja työskentelyn periaatteet sekä kykenee itsenäiseen ja turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn
• osaa etsiä alan tietoa sekä tulkita ja soveltaa sitä kriittisesti
• osaa soveltaa hankkimiansa tietoja ja taitoja työelämässä
• osaa viestiä asiantuntijana oman alansa tilanteissa sekä kirjallisesti että suullisesti
• kykenee suorittamaan oman alansa ylemmän korkeakoulututkinnon koti- tai ulkomaisissa yliopistoissa

Sisältö

Luonnontieteen kandidaatintutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto. Päätoimisesti opiskellen tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa vuodessa.
Luonnotieteen kandidaatintutkinto jakautuu yhteisiin opintoihin (koostuvat yleisistä valmiuksista ja tieteen tekemisen valmiuksista), perusopintoihin, aineopintoihin ja valinnaisiin opintoihin.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston bioteknologian tutkinto-ohjelma toimii läheisessä yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) biotekniikan tutkinto-ohjelman kanssa. Osa tutkinto-ohjelmien opetuksesta toteutetaan yhteistyönä ja lisäksi opiskelijat voivat tietyin rajoituksin suorittaa valinnaisia opintoja kummankin yliopiston opetustarjonnasta.

Bioteknologian tieteenala on luonteeltaan hyvin kansainvälinen. Opetuksessa käytettävä oppimateriaali on lähes yksinomaan englanninkielistä ja osa opetuksesta toteutetaan englanniksi. Yksikön henkilökunnasta n. 20 % on ulkomaalaisia ja tutkimusryhmien toimintaan tutustuessaan opiskelijat pääsevät myös osaksi tätä kansainvälistä yhteisöä. Tutkinto-ohjelmalla on aktiivista kansainvälistä opettaja- ja opiskelijavaihtoa mm. seuraavien yliopistojen kanssa: Glasgow, Bologna, ETH Zurich. Opiskelija voi halutessaan hakeutua vaihtoon myös muihin alan opetusta tarjoaviin ulkomaisiin yliopistoihin.


avaa kaikki

Bioteknologian kandidaattiohjelma

Aineopinnot 80 op
BTK2040 Molekyylibiologia, 5 op
BTK2020 Biomolekyylit, 6 op
BTK2025 Aineenvaihdunta, 8 op
BTK2036 Biokemian työt, 5 op
BTK2070 Rakennebiologia, 5 op
BIO2085 Bioinformatics tools, 3 ECTS
BTK2223 Basics of immunology, 5 ECTS
BTK1053 Soluviljely, 5 op
Valinnaiset opinnot 40– op
Opiskelija opiskelee bioteknologian teemat -osaopintokokonaisuuksia, muita bioteknologian opintoja (allaoleva lista), tai opintoja tutkinnon tavoitteisiin soveltuvalta alalta Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston tai muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta.
BTKTEEMA Bioteknologian teemat 15–40 op
Suoritettava 0–3 allaolevaa
BTKOHJ Ohjelmoinnin opintoja 15–40 op
Suoritettava 15–45 opintopistettä
Opintokokonaisuuteen voidaan liittää myös muita soveltuvia opintojaksoja, näistä voi sopia opinto-ohjaajan kanssa.
BTKMAT Matematiikan ja tilastotieteen opintoja 15–40 op
Suoritettava 15–45 opintopistettä
Opintokokonaisuuteen voidaan liittää myös muita soveltuvia opintojaksoja, näistä voi sopia opinto-ohjaajan kanssa.
BTKFYS Fysiikan opintoja 15–40 op
Suoritettava 15–45 opintopistettä
Opintokokonaisuuteen voidaan liittää myös muita soveltuvia opintojaksoja, näistä voi sopia opinto-ohjaajan kanssa.
BTKMUU Muita bioteknologian opintoja 0–40 op
Opiskelija voi valita opintoja vapaasti allaolevasta listasta
Vapaavalintaisia opintoja 0–40 op
Opiskelija voi valita tutkinnon tavoitteisiin soveltuvia opintoja joko Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston tai muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta
BioMediTech